The resolution of the legal contradiction between the statics and dynamics of private property law
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
109 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.4 (248)
Obligații. Contracte. Convenții (239)
SM ISO690:2012
GUYVAN, Petr. The resolution of the legal contradiction between the statics and dynamics of private property law. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), pp. 13-19. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 12(336) / 2019 / ISSN 1810-309X

The resolution of the legal contradiction between the statics and dynamics of private property law

Aplanarea contradicțiilor juridice între statica și dinamica legii de proprietate privată

Разрешение юридических противоречий между статикой и динамикой приватного вещного права


CZU: 347.4
Pag. 13-19

Guyvan Petr
 
Poltava Institute of Business
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2019


Rezumat

The article is devoted to the study of legal tools for the acquisition of property by an illegal bona fide buyer. The fundamental difference of this process is assessed when the transfer of ownership occurs at the moment of receiving the thing from the incomplete alienator, and in the order of implementation of the mechanism of acquisitive prescription. The paper considers aspects of the legal conflict between the static ownership of a non-possessor and the dynamic right of a non-owner. The author justifies the legal position of the legislator to ensure balance in protecting the interests of the owner and bona fide purchaser. A comparative analysis of various scientific concepts aimed at enhancing the protection of the rights of the owner or, conversely, at raising the importance of civil turnover by normative support of a bona fide illegal occupier is made. The author’s vision of this issue is presented.

Articolul este dedicat studiului instrumentelor legale pentru achiziția de proprietăți de către un cumpărător legal de bunăcredință. Diferența fundamentală a acestui proces este evaluată atunci când transferul de proprietate are loc în momentul primirii lucrului de la alienatorul incomplet și în ordinea punerii în aplicare a mecanismului de prescripție achizitivă. Lucrarea are în vedere aspecte ale conflictului juridic dintre proprietate astatică a unui neposedator și dreptul dinamic al unui neproprietar. Autorul justifică poziția juridică a legiuitorului pentru a asigura echilibrul în protejarea intereselor proprietarului și a cumpărătorului de bunăcredință. Se face o analiză comparativă a diferitelor concepte științifice care vizează îmbunătățirea protecției drepturilor proprietarului sau în schimb creșterea importanței cifrei de afaceri civile prin sprijinulnormativ al unui ocupant legal de bunăcredință. Este prezentată viziunea autorului despre această problemă.

Статья посвящена изучению юридического инструментария при приобретении собственности незаконным добросовестным покупателем. Оценено принципиальное различие этого процесса, когда переход собственности происходит в момент получения вещи от неполномочного отчуждателя и в порядке реализации механизма приобретательной давности. Рассмотрены аспекты правовой коллизии между статичным правом собственности невладеющего собственника и динамичным правом владеющего несобственника. Приведены обоснования правовой позиции законодателя по обеспечению баланса при защите интересов собственника и добросовестного приобретателя. Сделан сравнительный анализ различных научных концепций, направленных на усиление защиты прав собственника или, наоборот, на подъем значение гражданского оборота путем нормативной поддержки добросовестного незаконного оккупанта. Изложено видение автора этой проблематики.

Cuvinte-cheie
acquisitive prescription, vindication, conscientious purchaser, property relations,

prescripție dobândită, revendicare, cumpărător conștiincios, relaţii de proprietate,

приобретательная давность, виндикация, добросовестный приобретатель, вещные отношения