Determinarea cavităților de destrucție și tipului de răspuns imun (th1-, th2-) la pacienții cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
204 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-10 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.24-002.5:616-002.9:612-017.1 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (414)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (367)
SM ISO690:2012
GUILA, Angela; CIOBANU, Nelly; GHINDA, Serghei; PRIVALOVA, Elena; CHIROŞCA, Valentina; IASCHINA, Victoria. Determinarea cavităților de destrucție și tipului de răspuns imun (th1-, th2-) la pacienții cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 3(63), pp. 129-132. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011

Determinarea cavităților de destrucție și tipului de răspuns imun (th1-, th2-) la pacienții cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză

Detection of cavity decay and type of immune response (TH1-, TH2-) on patients with pulmonary tuberculosis associated with toxocariasis.

Выявление полостей распада и тип иммунного ответа (Th1-, Th2) у больных с сочетанием туберкулеза легких и токсокароза


CZU: 616.24-002.5:616-002.9:612-017.1
Pag. 129-132

Guila Angela, Ciobanu Nelly, Ghinda Serghei, Privalova Elena, Chiroşca Valentina, Iaschina Victoria
 
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2019


Rezumat

Un loc special în rândul tulburărilor de disfuncție la pacienții cu tuberculoză este ocupat de cele care duc la maturarea predominantă a Th2-helperilor, în timp ce protecția împotriva micobacteriilor este asigurată de helperii de tip Th1 (N.A. Davis și colab., 2012). Scopul studiului a fost de a studia identificarea și închiderea cavităților de dezintegrare, identificarea și abacilarea M. tuberculosis în diferite tipuri de răspuns imun (Th1-, Th2-) la pacienții cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză. Studiul a inclus 159 bolnavi de sex şi vârstă diferite, divizați în 3 loturi: 1) asocierea tuberculozei pulmonare şi toxocarozei - (53 bolnavi); tuberculoza pulmonară - (53 bolnavi); 3) toxocaroza (TX) - (53 bolnavi). Pacienții cu tuberculoză pulmonară s-au caracterizat printr-un conținut ridicat de citokine tip Th1 ale răspunsului imun (IFN-γ și IL-2), toxocaroza este caracterizată de un conținut ridicat de citokine de tip Th2 al răspunsului imun (IL-5 și IL-10), la pacienții cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză este caracteristic prezența unei astfel de tulburări de disfuncție în care se stimulează atât răspunsurile imune de tip Th1, cât și cele de tip Th2.

A special place among the dysregulatory disorders in TB patients is occupied by those that lead to the predominant maturation of Th2-helpers, while protection against mycobacteria is provided by Th1-type helpers (N.A.Davis et al., 2012). The aim of the study was to study the detection and closure of decay cavities, detection and abacilation of M. tuberculosis in different types of (Th1-, Th2-) immune response in patients with pulmonary tuberculosis combined with toxocariasis. The study included 159 patients of different sex and age which were divided into 3 groups: 1) association of pulmonary tuberculosis and toxocarasis - (53 patients); pulmonary tuberculosis - (53 patients); 3) toxocariasis (TX) - (53 patients). Patients with tuberculosis were characterized by high content of Th1-type immune response cytokines (IFN-γ and IL-2), toxocariasis was characterized by high content of Th2-type immune response cytokines (IL-5 and IL-10), patients with a combination of lung tuberculosis and toxocariasis were characterized by the presence of such a dysregulatory disorder in which both Th1- and Th2-type immune response is stimulated.

Особое место среди дизрегуляционных расстройств у больных туберкуле-зом занимают те, которые ведут к преимущественному созреванию Th2-хел-перов, в то время как защита от микобактерий осуществляется хелперами Th1-типа (Н.А.Давис и соавт., 2012). Целью исследования стало изучение выявления и закрытия полостей распада, выявление и абацилирование M. tuberculosis при разных типах (Th1-, Th2-) иммунного ответа у больных туберкулезом легких в сочетании с токсокарозом. Studiul a inclus 159 bolnavi de sex şi vărstă diferite şi au fost divizaţi în 3 loturi: 1) asociaţie tuberculozei pulmonare şi toxocarozei - (53 bolnavi); 2) tuberculoza pulmonare - (53 bolnavi); 3) toxocaroza (TX) - (53 bolnavi). Заключение. Для больных туберкулезом были характерно высокое содержание, цитокинов Th1-типа иммунного ответа (IFN-γ и IL-2), для токсокароза характерно высокое содержание цитокинов Th2-типа иммунного ответа, (IL-5 и IL-10), для больных с сочетанием туберкулеза легких и токсокароза – характерно наличие такого дизрегуляционного расстройства при котором стимулируется как Th1-, так и Th2-тип иммунного ответа.

Cuvinte-cheie
tuberculoza, toxocarioză, răspunsul imun de tip Th1 și Th2, cavitatea de destrucție,

tuberculosis, toxocariasis, Th1 and Th2-type of immune response, decay cavity,

слова: туберкулез, токсокароз, Th1 и Th2-тип иммунного ответа, полости распада