Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
621 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-04 07:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
57.017.5:597.6(478) (1)
Legi generale. Aspecte teoretice. Caracteristici. Proprietăţi (17)
Peşti. Ihtiologie. Amphibia. Amfibieni în general (121)
SM ISO690:2012
COZARI, Tudor, GHERASIM, Elena. Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2019, nr. 1(7), pp. 58-66. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.58-66
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova

Evaluation of reproduction strategies of the pelophylax esculena complex (amphibia: ecaudata) in the conditions of the central forest of Moldova

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v7i1.58-66
CZU: 57.017.5:597.6(478)

Pag. 58-66

Cozari Tudor12, Gherasim Elena2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2019


Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele investigațiilor pe teren referitoare la strategiile de reproducere ale complexului Pelophylax esculenta. Amfibienii reprezintă un obiect de studiu special pentru cercetători, deoarece aceştia sunt primele animale vertebrate care au cucerit uscatul. Pe plan internațional, problema a fost analizată din cele mai diverse puncte de vedere: morfologice, fiziologice, sistematice, filogenetice, ecologice ș.a.m.d., dar la nivel național cercetarea este incompletă. În acest scop, autorii au realizat un studiu complex și au descifrat cele mai importante aspecte ale strategiilor de reproducere ale acestor animale vertebrate. Comportamentul de reproducere a amfibienilor din complexul Pelophylax esculenta este unul care a evoluat pe parcursul evoluției și este una dintre componentele importante ale procesului de adaptare a populațiilor de amfibieni la condițiile mediului temperat al Pământulu.

In this work are presented the results of field investigations referring to the reproduction strategies of the Pelophylax esculenta complex. Amphibians, represents a special study object for researchers because this are the first vertebrate animals that have conquered the dry land. Internationally, this study being analyzed from the most diverse points of view: morphological, physiological, systematic, phylogenetic, ecological, and so on, but nationally the research is incomplete. For this purpose, the authors carried out a complex study and deciphered the most important aspects of reproductive strategies behavior of these vertebrate animals. The reproduction behavior of Pelophylax esculenta complex is one that evolved during their evolution and is one of the important components of the process of adaptation of amphibian populations to the conditions of the temperate environment of the Earth.

Cuvinte-cheie
amphibia, complexul Pelophylax esculenta, reproducere, Moldova,

Amphibia, Pelophylax esculenta complex, Reproduction, Moldova