Trends and Risks in the Natural Gas Supply of the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
711 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-01 01:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[339.564:662.76+338.22](478) (1)
Comerț exterior. Comerț internațional (246)
Explozivi. Combustibili (82)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (279)
SM ISO690:2012
БЕРЗАН, Владимир; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; ЧЕРНЕЙ, Михай; ВОЛКОНОВИЧ, Ливиу. Trends and Risks in the Natural Gas Supply of the Republic of Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-3(42), pp. 94-114. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.3242741
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1-3(42) / 2019 / ISSN 1857-0070

Trends and Risks in the Natural Gas Supply of the Republic of Moldova

Tendințe și riscuri în asigurarea cu gaze naturale a Republicii Moldova

Тенденции и риски в сфере поставок природного газа в Республикe Молдова


DOI: 10.5281/zenodo.3242741
CZU: [339.564:662.76+338.22](478)
Pag. 94-114

Берзан Владимир1, Постолатий В.М.1, Быкова Е.В.1, Черней Михай2, Волконович Ливиу2
 
1 Институт энергетики,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2019


Rezumat

Sustainable economic development is also determined by the availability of primary energy supply. Geographical incoherence of energy production and consumption areas leads to new challenges in providing consumers with energy. The purpose of this work is to analyze and assess trends and problems related to the provision of energy resources, mainly of the natural gas for Republic of Moldova in the context of new challenges in the natural gas market and rhe changes in their transport infrastructure. The investigative methodology is based on the analysis of time series of production, consumption and import of energy resources at global and regional level in 1990-2017. It is proposed to using the linear approximation functions. The coefficients and the its signs of these functions ("plus" or "minus") and the value of and the determination coefficient are used for the quantitative analysis of the production, consumption and import trends of primary energy and natural gas. Europe and Asia ensure their energy balance by massive energy imports. The Southeast European region, including the Republic of Moldova, imports large sums of primary energy resources. The need to import natural gas in the Romania-Moldova-Ukraine sub-zone is currently estimated at about 12 million tons of oil equivalent. The new energy corridors for the transportation of natural gas will lead to new challenges regarding the natural gas supply of the Republic of Moldova. Information on possible scenarios of natural gas supply to the Republic of Molodova is presented and the estimated costs for natural gas transport for these scenarios are presented.

Dezvolatrea economică durabilă este determinată de disponibilitatea resurserselor energetice primare și noile provocări în asigurarea cu energie a consumatorilor. Scopul acestei lucrări este de a analiza și evalua tendințele și problemele legate de furnizarea de resurse energetice, în special de gaze naturale în Republica Moldova în contextul noilor provocări din piața gazelor naturale și a schimbărilor infrastructurii lor de transport. Metodologia investiației are la bază analiza seriilor de timp a producerii și consumului resurselor energetice pe plan mondial și regional în 1990-2017. Se propune utilizarea funcțiilor de aproximare liniară. Valoarea coeficienților și semnele acestora ("plus" sau "minus"), coeficientul de determinare sunt utilizați pentru analiza cantitativă a tendințelor de producție, consum și import de energie primară și gaze naturale. S-a constatat, că Europa și Asia își asigură balanța energetică prin importul masiv de resurse energetice. După anul 2008 a devenit importator de gaze naturale America Latină, iar Americă de Nord si-a asigurat balanța energetică în baza producerii autohtone a resurselor energetice. Zona din sud –estul Europei importă cote mari de resurse energetce primare. Necesarul de import al gazelor naturale în subzona România-Moldova-Ucraina este estimat în prezent la niveld de cca 12 milioane tone echivalent petrol. Noile coridoare energetice pentru transportul gazelor naturale vor conduce la noi provocări cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova. Sunt prezentate informații despre scenariile posibile de furnizare a gazelor naturale către Republica Molodov și sunt prezentate costurile estimate pentru transportul gazelor naturale pentru aceste scenarii.

Устойчивое экономическое развитие определяется также степенью обеспеченности первичнвми энергетическими ресурсами. Несовпадение месторасположения зон производства и потребления энергии приводят к новым вызовам для устойчивости энергообеспечения потребителей. Целью данной работы является анализ и оценка тенденций и проблем, связанных с обеспечением энергоресурсами, преимущественно природным газом Республики Молдова. В статье рассматриваются аспекты обеспечения энергоресурсами Республики Молдова в контексте новых вызовов на рынке природного газа и изменений в их транспортной инфраструктуре. Анализ временных рядов производства и потребления энергоресурсов на глобальном и региональном уровнях в 1990-2017 гг., позволяет выявить тенденции, которые могут повлиять на энергетическую безопасность Республики Молдова. Предлагается проанализировать эту проблему с помощью функций линейной аппроксимации характеристик производства, потребления и импорта энергоресурсов. Коэффициенты и знаки этих коэффициентов («плюс» или «минус») функций аппроксимации, а также значения коэффициента детерминации предложены для использоваться при количественном анализе тенденций производства, потребления и импорта первичной энергии и природного газа. Отмечается, что Европа и Азия обеспечивают свой энергетический баланс за счет большого импорта энергоносителей. После 2008 года Латинская Америка стала импортером природного газа, а Северная Америка обеспечила свой энергетический баланс на основе местного производства энергетических ресурсов Эта тенденция сохранится в будущем. Потребность в импорте природного газа в подзону Румыния-Молдова-Украина в настоящее время оценивается примерно в 12 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Новые энергетические коридоры для транспортировки природного газа приведут к новым вызовам в отношении поставок газа в Республику Молдова. Представлена информация о возможных сценариях поставки природного газа в Республику Молдова и приведены оценочные затраты на транспорт природного газа для этих сценариев.

Cuvinte-cheie
production and consumption, numerical series, approximation functions, energy corridors, necessary import, cost of natural gas transportation,

producere și consum, serii numerice, funcții de aproximație, coridoare energetice, necesar de import, cost transport gaze naturale,

производство и потребление, числовые ряды, функции приближения, энергетические коридоры, необходимый импорт, стоимость транспортировки природного газа