Compact Controllable Overhead Transmission Lines
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
387 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-30 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.315.1.027 (2)
Electrotehnică (805)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Compact Controllable Overhead Transmission Lines. In: Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-3(42), pp. 68-85. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.3240222
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1-3(42) / 2019 / ISSN 1857-0070

Compact Controllable Overhead Transmission Lines

Linii electrice compacte dirijate de înaltă tensiune

Компактные управляемые высоковольтные линии электропередачи


DOI: 10.5281/zenodo.3240222
CZU: 621.315.1.027
Pag. 68-85

Постолатий В.М.
 
Институт энергетики
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2019


Rezumat

Compact controllable high-voltage power lines (HVPLs) are a new generation of alternating current power transmission lines, representing the newest achievements in the field of power transmission and control means, new technical solutions for the design, insulation, connection layouts and control systems. The main distinctive features of the compact controllable HVPLs are: extremely reduced phase-to-phase distances adopted relative to the minimal required insulation distances (dielectric strength of the phase-to-phase gaps) at a maximum operating voltage and also under lightning and commutation overvoltage; new phase configurations, where tower’s grounded parts (poles, cross-arms, suspension hubs) placed outside of the interphase space; insulating elements (insulating spacers or screeds) between closely adjacent HVPL phases installation if required, fixing the selected distance between phases and dampening conductor’s vibration or galloping under severe weather conditions, which ensures high mechanical stability and reliability of the adjacent phases in spans; angular phase shifts establishment between the voltage vectors applied to the compact controllable HVPL adjacent phases; implementation of high-speed phase control devices and adjustable compensation devices (FACTS type). Compared to the conventional high-voltage power lines, compact controllable ones with FACTS devices ensure the following: 1.2-1.6 times increase in throughput; reduction of total costs per transmission capacity unit by 20 – 30%; 1.5-2 times alienated land reduction in case of equal power transmission; reduction of electric field intensity in the HVPL external space, and, hence, mitigation in the environmental effect; ability to control power flows and their directions; and total energy losses reduction in the power system.

Liniile electrice compacte dirijate de înaltă tensiune, reprezintă o nouă generație de linii electrice de curent alternativ, care incorporează cele mai recente progrese în domeniul transmiterii dirijate a energiei, noi soluții tehnice pentru proiectarea, alegerea izolației, schemele de conectare și sistemele de control. Scopul lucrării constă în analiza și compararea principalelor caracteristici distinctive ale liniilor electrice compacte dirijate, ca: - distanțe interfațiale extrem de reduse, adoptate în conformitate cu distanțele minime admise privind asigurarea rigidității electrice (rigiditatea electrică a izolației intre fazele liniei) la valorile maxime a tensiunii de lucru, precum și luând în considerare supratensiunile de trăsnet și de comutație; - configurații noi ale amplasării fazelor pe stâlpii liniei, a căror elemente de legare la pământ (circuitul de cobărâre, traversele) sunt ampjasate în afara spațiului ditre fazele liniei. Acest lucru asigură o stabilitate mecanică ridicată și o fiabilitate ridicată a funcționării fazelor prin limitarea nivelului vibrațiilor și jocului conductoarelor sub influența factorilor exteriori meteorologici; stabilirea valorilor unghiurilor diferenței de fază a vectorilor de tensiune a fazelor apropiate; - implementarea dispozitivelor cu timp mic de reacție pentru reglarea unghiului diferenței de fază și a gradului de compensare a puterii reactive a liniilor compacte dirijate (tip FACTS). Comparativ cu liniile aeriene convenționale, liniile compacte dirijate dotate cu dispozitive FACTS oferă următoarele avantaje: o creștere a capacității de transmisie de 1.2-1.6 ori; reducerea costului total cu 20-30% pe unitate de putere transmisă; scăderea cu 1.3-1.5 ori a suprafeței de teren care urmează să fie înstrăinată la construirea liniei în compararea cu linia tradițională cu aceiași putere de transmisie. Sunt prezentate caracteristicile și avantajele liniilor dirijate 110, 220, 330 și 500 kV comparativ cu liniile electrice convenționale.

Компактные управляемые высоковольтные линии электропередачи - это новое поколение иний электропередачи переменного тока, воплощающих самые новые достижения в области передачи энергии и средств регулирования, новые технические решения по проектированию, выбору изоляции, схем подключения и систем управления. Целью работы является рассматрение основных отличительных особенностей компактных управляемых линий электропередачи характеризующиеся: предельно уменьшенными межфазными расстояниями, принятые в соответствии с минимально допустимыми изоляционными расстояниями (электрическая прочность межфазных промежутков) при максимальном рабочем напряжении, а также при учете грозовых и коммутационных перенапряжений; новые конфигурации расположения фаз на опорах, в которых заземленные части опоры (стоки, траверсы) размещены за пределами межфазного пространства; изолирующие элементы (изолирующие распорки или изоляционные стяжки), установленные между близко расположенными фазами в пролетах линии, если необходима фиксация выбранного расстояния между фазами и недопущение вибрации и пляски проводов при воздействии неблагоприятных атмосферных факторов; это обеспечивает высокую механическую стабильность и надежность работы сближенных фаз в пролетах; установление угловых фазовых сдвигов между векторами напряжения, приложенными к компактно расположенным смежным фазам линии: внедрение быстродействующих фазорегулирующих устройств и регулируемых средств компенсации (тип FACTS). По сравнению с обычными воздушными линиями компактные управляемые линии с устройствами FACTS обеспечивают следующее преимуществами: - увеличение пропускной способности в 1.2-1.6 раза; снижение общих затрат на единицу передаваемой мощности на 20 - 30%; в 1.3-1.5 раза уменьшение площади отчуждаемых под строительство земельных угодий, при равной передаваемой мощности; снижение напряженности электрического поля во внешнем пространстве линии, а следовательно, снижение воздействия на окружающую среду; способность регулировать потоки мощности и их направления - снижение общих потерь энергии в энергосистеме.

Cuvinte-cheie
transmission lines, high voltage, compact, controllable, self-compensating, equivalent parameters,

linii de transmisie, înaltă tensiune, compacte, dirijate, autocompensare, parametri echivalenți,

компонента, стиль, стилистика, вставка, данные, информация