Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties of medicinal and aromatic plants
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1462 19
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-07 07:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.81:633.88:631.524.84:631.671.3 (1)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (419)
Lucrări agricole (1189)
Ameliorații. Îmbunătățiri funciare și agricole (128)
SM ISO690:2012
GONCEARIUC, Maria. Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties of medicinal and aromatic plants. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2019, nr. 2(338), pp. 95-103. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X

Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties of medicinal and aromatic plants

Снижение влияния засухи на продуктивность путем выращивания резистентных сортов лекарственных и ароматических растений

CZU: 633.81:633.88:631.524.84:631.671.3

Pag. 95-103

Gonceariuc Maria
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2019


Rezumat

Schimbările climatice din ultimele decenii impun cultivarea soiurilor de plante adaptate condițiilor de secetă, temperaturilor critice ridicate și care asigură productivitate şi calitate înaltă. Consecințele secetei pot fi diminuate substanțial prin cultivarea soiurilor rezistente la secetă de plante medicinale şi aromatice, cum ar fi Salvia sclarea, Lavandula angustifolia, Salvia officinalis, Silybum marianum etc. Soiurile Ambra Plus, Balsam, Parfum Perfect etc. de S.sclarea în anii secetoşi acumulează un conţinut înalt de ulei esențial, asigură o producție de 15,1-22,4 t/ha de inflorescențe în doi ani de exploatare a plantației și garantează obţinerea a 41.1-77.4 kg/ha de ulei esențial în funcție de soi, eficienţa, randamentul, fiind de la 2,8 până la 3,6 kg de ulei esenţial din tona de materie prima. La soiurile de lavandă Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7 etc. în anii secetoşi conținutul de ulei esențial este mai ridicat (5.103-6.164%) decât în anii obişnuiţi (4,318-5,915%), producţia de inflorescenţe, fiind înaltă (7-12 t/ha), precum şi cea de ulei esențial - 132-245 kg/ha, eficiența constituind 16-21.5 kg/t, în funcţie de soi. Soiul de S.officinalis Miracol asigură o producție de 850-990 kg/ha de frunze uscate în anii secetoşi și 960-1070 kg/ha în anii obișnuiţi. Producția de ulei esențial, fiind de 18,7-18,9 kg /ha în condiţii de secetă şi 17,2-17,6 kg /ha în anii obişnuiţi.

The climate change in recent decades imposes cultivation and the use of plants varieties that are adapted to drought conditions, high critical temperatures and ensure high productivity. It has been shown that the consequences of drought can be substantially diminished by cultivating drought resistant varieties of the aromatic and medicinal species such as Salvia sclarea, Lavandula angustifolia, and Salvia officinalis. The early-, mid- and late-ripening Salvia sclarea varieties Ambra Plus, Balsam, Parfum Perfect, Ambriela, Dacia 99; Victor; Nataly Clary are very resistant to drought; they accumulate in dry years high content (0.916-1.202%) of essential oils, provide a production of 15.1-22.4 t/ha of inflorescences in two years of plantation exploitation and guarantee yields of 41.1-77.4 kg/ha of essential oil depending on the variety. The efficiency of Salvia sclarea varieties ranges between 2.8 and 3.6 kg/t. The essential oil content of Lavandula angustifolia varieties is higher (5.103-6.164%) in dry years than in those with common atmospheric depositions (4,318-5,915%). The productivity of the lavender varieties Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7, Aroma Unica etc. is higher and makes 7-12 t/ha of inflorescences with high content of essential oil (4.575-6.164%) and 121.1-182.6 kg/ha of essential oil. The efficiency varies from 16.8 to 21.5 kg of essential oil per ton of inflorescences. Variety Miracol of Salvia officinalis drought-resistant ensures a production of 850-989 kg/ha of dried leaves in the dry years and 960-1070 kg/ha of ordinary habitat. The production of essential oil of the variety in the dry years is higher (18.7-18.9 kg/ha) than in the years with normal atmospheric depositions (17.2-17.6 kg/ha).

Изменение климата в последние десятилетия принуждает выращивать культуры, сорта, устойчивые к засухе, к высоким критическим температурам и которые обеспечивают высокую продуктивность и высокое качество. Доказано, что последствия засухи могут быть значительно уменьшены путем культивирования сортов ароматических и лекарственных растений, устойчивых к засухе, таких как Salvia sclarea, Lavandula angustifolia, Salvia officinalis. Так, сорта шалфея мускатного Амбра Плус, Бальзам, Парфум Перфект, Амбриела, Дачия 99, Виктор, Натали Клари в засушливые годы накапливают высокое содержание эфирного масла (0.916-1.202%), обеспечивают получение 15,1-22,4 т / га соцветий за два года эксплуатации плантации и гарантируют получение 41,1-77,4 кг / га эфирного масла в зависимости от сорта. Выход эфирного масла составляет от 2,8 до 3,6 кг с тоны сырья. Содержание эфирного масла в засушливые годы у сортов лаванды (Moldoveanca 4, Vis Magic 10, Alba 7 и др.) выше (5,103–6,164%), чем в обычные годы (4,318–5,915%), а урожай соцветий высокий - 7–12 т / га. Сбор эфирное масло очень высокий - 132–245 кг / га, а выход составляет от 16 до 21,5 кг / т, в зависимости от сорта. Сорт Salvia officinalis, Миракол гарантирует получение 850-990 kg/гa сырья (сухой лист) в засушливые годы и 960-1070 kg/ha в обычные годы. Сбор эфирного масла у этого сорта составляет 18,7-18,9 kg /га в условиях засухи и 17,2-17,6 kg /га в обычные годы. Библ. – 14, рис. - 2, табл. - 7.

Cuvinte-cheie
plante medicinale și aromatice, ulei esenţial, productivitate, secetă, soi rezistent,

medicinal and aromatic plants, essential oil, Productivity, Drought, resistant varieties,

лекарственные и ароматические растения, эфирное масло, продуктивность, Засуха, устойчивые сорта