Pictura lui Andrei Mudrea, un univers al luminii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
306 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-21 17:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75(478)(092) (44)
Pictură (269)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Pictura lui Andrei Mudrea, un univers al luminii. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 3(54), pp. 165-168. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3525176
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461

Pictura lui Andrei Mudrea, un univers al luminii

The painting of Andrei Mudrea, an universe of light


DOI: 10.5281/zenodo.3525176
CZU: 75(478)(092)
Pag. 165-168

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2019


Rezumat

Andrei Mudrea is part of the generation of plastic artists whose creation evolved, at the beginning, under the sign of Mihail Grecu’s work. Andrei Sârbu, Dmitri Peicev, Tudor Zbârnea and others, after the passage of time, have manifested themselves on other branches of the artistic experiment, distancing themselves distinctly from the priorities of their mentor, each promoting a personal discourse and a particular stylistic manner. The same thing happened in Andrei Mudrea’s creation, for which, in the years 1980–1990, they became a manifestation with powerful dramatic accents, reflected in the scales of the Old Orhei or in the subjects of the New and Old Testament, anchored in the history and culture of medieval Moldova. In the next period (after 2000) in the artist’s creation there is a major turning: distinct signs of an art related to the abstract, geometrical forms, with the predominance of the harmony of the color, appear also identify in the works of sculpture realized from details and metal or wood shapes , objects that were no longer of initial use.

Andrei Mudrea face parte din generaţia artiştilor plastici creaţia cărora a evoluat, la începuturi, sub însemnul operei lui Mihail Grecu. Andrei Sârbu, Dmitri Peicev, Tudor Zbârnea şi alţii, după trecerea timpului, s-au manifestat pe alte filiere ale experimentului artistic, distanţat distinct de priorităţile mentorului lor, fiecare promovând un discurs personal şi o manieră stilistică aparte. Acelaşi lucru s-a produs şi în creaţia lui Andrei Mudrea, pentru care anii 1980–1990 au devenit o manifestare cu puternice accente dramatice, reflectate în peisajele Orheiului Vechi sau în subiectele Noului şi Vechiului Testament, ancorate la istoria şi cultura Moldovei medievale. În următoarea perioadă (după 2000), în creaţia artistului se produce o cotitură majoră: apar semne distincte ale unei arte legate de formele abstracte, geometrizate, cu predominarea armoniei coloritului, moment identificat şi în operele de sculptură realizate din detalii şi forme metalice sau din lemn, obiecte care nu posedă o utilitate iniţială

Cuvinte-cheie
1980s painting, periods, poetic character, cycle, parable images, stylistic manner,

Pictura anilor ’80, perioade, caracter poetic, ciclu, imagini ale parabolei, manieră stilistică