Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1189 45
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-25 17:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.531.2:001.891(478) (8)
Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat (120)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1078)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe, MINCIUNĂ, Vitalie. Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova? In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2019, nr. 3(54), pp. 27-32. ISSN 1857-0461. DOI: 10.5281/zenodo.3525076
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova?

The financing of science in the next period – a way of liquidation of the research carried out in the Republic of Moldova?

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3525076
CZU: 336.531.2:001.891(478)

Pag. 27-32

Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2019


Rezumat

The article analyzes the financial aspects of the National Program in the fields of research and innovation for the years 2020–2023, in relation to the international experience and the previous period of financing the science in the Republic of Moldova. The study highlights the possible disastrous consequences of the implementation of the provisions regarding the volume, the allocation mode and the specific distribution of public finances for research and innovation in the next 4 years. The authors come up with a series of proposals to avoid the risks of reducing the scientific capacities of the Republic of Moldova.

În articol sunt analizate aspectele financiare ale Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020–2023, în raport cu experiența internațională și perioada anterioară de finanțare a științei în Republica Moldova. Studiul scoate în evidență posibilele consecințe dezastruoase ale implementării prevederilor ce țin de volumul, modul de alocare și specificul repartizării finanțelor publice pentru cercetare și inovare în următorii 4 ani. Autorii vin cu o serie de propuneri pentru diminuarea riscurilor de reducere a capacităților științifice ale Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie
research, public funds, National Program, evaluation, institutional financing, reforms,

cercetare, fonduri publice, Program Naţional, evaluare, finanțare instituțională, reforme