Analiza comparativă a eficienței unor indicatori de consum la lucrările de bază a solului între agricultura convențională și cea conservativă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
128 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-17 17:23
SM ISO690:2012
BALTAG, Grigore; POPESCU, Adrian. Analiza comparativă a eficienței unor indicatori de consum la lucrările de bază a solului între agricultura convențională și cea conservativă. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială. Ed. a 14-a/Vol. 1, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2019, pp. 333-337. ISBN 978-9975-3305-6-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 14-a/Vol. 1, 2019
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 10-11 octombrie 2019

Analiza comparativă a eficienței unor indicatori de consum la lucrările de bază a solului între agricultura convențională și cea conservativă


JEL: Q16
Pag. 333-337

Baltag Grigore, Popescu Adrian
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 octombrie 2019


Rezumat

Agricultura conservativă reprezintă sistemul de lucrare a solului prin care se anulează lucrările mecanice asupra solului (discuitul, aratul, boronitul etc.) în scopul reținerii nivelului înalt al umidității în sol în condițiile succesiunii culturilor ca resursă de acumulare a materiei organice în sol. Resturile organice lăsate după recoltare constituie stratul organic ce acoperă solul pentru a-l proteja de eroziune, încălzire și a menține umiditatea. Actualmente, acoperirea solului cu materie organică este unica soluție identificată de savanți în scopul protecției față de temperaturile înalte și schimbările climatice. În asemenea condiții cultivarea culturilor agricole are loc direct fără lucrări tehnologice premergătoare, tehnologie cunoscută ca no tillage sau no till (tradus din engleză – fără plug). Tehnologia no till devine din ce în ce mai cunoscută și mai promovată printre fermierii autohtoni. Organizația lider în această privință poate fi considerată IFAD – Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă ce asigură o asistență substanțială financiară și tehnică pentru cei interesați. Totuși problemele de bază ce apar din partea fermierilor către acest sistem sunt legate de oportunitățile și raționamentele financiare, de genul, „Care este eficiența economică a tehnologiei?”, „Care sunt costurile unitare?”, Care va fi perioada de recuperare a investițiilor?” ș.a. La o parte din aceste întrebări vom încerca să răspundem în cadrul acestei lucrări. În lucrare, autorul prezintă un studiu comparativ dintre indicatorii eficienței economice a agriculturii convenționale și cea conservative. Scopul acestei lucrări constă în aprecierea economică a avantajelor tehnologiei no till și stabilirea problemelor de trecere de către fermierii din țară.

Conservative agriculture is the soil tillage system by which the mechanical works on the soil (discussed, plowing, boronite, etc.) are canceled in order to retain the high level of moisture in the soil under the succession of crops as a resource for accumulating organic matter in the soil. Organic debris left after harvesting constitutes the organic layer that covers the soil to protect it from erosion, heating and maintaining humidity. Currently, soil cover with organic matter is the only solution identified by scientists for the purpose of protection against high temperatures and climate change. Under such conditions, the cultivation of agricultural crops takes place directly without prior technological processing, a technology known as no tillage or no till (translated from English - without plug). No till technology is becoming more and more popular and promoted among indigenous farmers. The leading organization in this regard can be considered IFAD - the International Fund for Agricultural Development which provides substantial financial and technical assistance to those interested. However, the basic problems that arise from farmers to this system are related to financial opportunities and reasoning, such as, "What is the economic efficiency of the technology?", "What are the unit costs?", What will be the recovery period of the investments? ”et al. We will try to answer some of these questions in this paper. In the paper, the author presents a comparative study between the economic efficiency indicators of conventional and conservative agriculture. The purpose of this paper is the economic appreciation of the advantages of no till technology and the determination of the problems of passage by the farmers in the country.

Cuvinte-cheie
agricultura conservativă, agricultură convențională (tradițională), lucrarea de bază a solului, costurile unitare, analiza comparative, avantajul economic,

conservative agriculture, conventional (traditional) agriculture, basic soil work, unit costs, comparative analysis, economic advantage