Aнтикоррупционные требования, oграничения и запреты по законодательству Украины
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
104 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-12 11:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.352(477) (22)
Infracțiuni împotriva statului (548)
SM ISO690:2012
ЗАГИНЕЙ-ЗАБОЛОТЕНКО, Зоя. Aнтикоррупционные требования, oграничения и запреты по законодательству Украины. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), pp. 22-26. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 3(50) / 2019 / ISSN 1857-2405

Aнтикоррупционные требования, oграничения и запреты по законодательству Украины

Anti-corruption requirements, restrictions and prohibitions under the law of Ukraine

Cerinţe, restricţii și interdicţii anticorupţie în temeiul legislaţiei din Ucraina


CZU: 343.352(477)
Pag. 22-26

Загиней-Заболотенко Зоя
 
Институт повышения квалификации прокуроров Национальной академии прокуратуры Украины
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2019


Rezumat

бования, ограничения и запреты, предусмотренные в Законе Украины „О противодействии коррупции”, как критерии определения доброчестности поведения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Предложено УДК: 343.352 (477) отграничивать антикоррупционные требования, ограничения и запреты между собой. На основе семантического анализа слов „требование”, „ограничение”, „запрет”, а также учитывая иные существенные признаки предложено авторское понимание понятий „антикоррупционное требование”, „антикоррупционное ограничение”, „антикоррупционный запрет”. Осуществлена классификация антикоррупционных требований, ограничений и запретов на предварительные антикоррупционные требования, установленные в антикоррупционном законодательстве до момента возникновения полномочий у лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

The article analyzes the anti-corruption requirements, restrictions and prohibitions provided for in the Law of Ukraine „On Combating Corruption” as criteria for determining the integrity of the behavior of persons authorized to perform the functions of the state or local government. It is proposed to delimit anti-corruption requirements, restrictions and prohibitions among themselves. Based on the semantic analysis of the words „demand”, „restriction”, „prohibition”, and also taking into account other essential features, an author’s understanding of the concepts „anti-corruption requirement”, „anti-corruption restriction”, and „anticorruption prohibition” is proposed. The classification of anti-corruption requirements, restrictions and prohibitions on preliminary anti-corruption requirements established in the anti-corruption legislation prior to the occurrence of powers for persons authorized to perform the functions of the state or local self-government.

Articolul analizează cerinţele, restricţiile și interdicţiile anticorupţie prevăzute în Legea Ucrainei „Cu privire la combaterea corupţiei” drept criterii de determinare a integrităţii comportamentului persoanelor autorizate cu îndeplinirea funcţiilor de guvern sau de administrare locală. Se propune să fie delimitate cerinţele anticorupţie, restricţiile și interdicţiile între ele. Pe baza analizei semantice a cuvintelor „cerere”, „restricţie”, „interdicţie”, luând în considerare și alte caracteristici esenţiale, autorul propune înţelegerea corectă a conceptelor „cerinţă anticorupţie”, „restricţie anticorupţie” și „interdicţie anticorupţie”. Se face clasificarea cerinţelor anticorupţie, restricţiilor și interdicţiilor privind cerinţele preliminare anticorupţie stabilite în legislaţia anticorupţie, înainte de apariţia puterilor pentru persoanele autorizate să îndeplinească funcţiile de stat sau în administraţiile locale de autoguvernare.

Cuvinte-cheie
антикоррупционное законодательство, антикоррупционное требование, антикоррупционное ограничение, правонарушение, связанное с коррупцией.,

anti-corruption legislation, anti-corruption requirement, anti-corruption restriction, corruption offense,

legislaţia anticorupţie, cerinţe anticorupţie, restricţie anticorupţie, infracţiuni de corupţie