Traumă şi mărturie în jurnalul  Eu şi lumea de Alexei Marinat
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
819 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-24 17:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-3(478).09 (63)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2150)
SM ISO690:2012
BODLEV, Ala. Traumă şi mărturie în jurnalul  Eu şi lumea de Alexei Marinat. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”, 2018, nr. 2(8), pp. 105-113. ISSN 2345-1866.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Numărul 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904

Traumă şi mărturie în jurnalul  Eu şi lumea de Alexei Marinat

Traum and testimonials in the journal Me and the world by Alexei Marinat

CZU: 821.135.1-3(478).09

Pag. 105-113

Bodlev Ala
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
 
Disponibil în IBN: 20 octombrie 2019


Rezumat

Alexei Marinat este reprezentantul unei generaţii care a avut de suferit cel mai mult de pe urma regimului comunist totalitar. Fiind student obișnuiește să scrie un jurnal pentru care a şi fost arestat şi deportat pe 10 ani într-un lagăr, de deținuți politic, în Siberia. Destinul de deţinut politic a avut un impact decisiv asupra întregii sale creaţii. Cel mai important compartiment al scrierilor lui Alexei Marinat îl constituie proza documentară. Jurnalul Eu şi lumea este un document autentic în care diaristul recreează artistic atmosfera din R.M. în perioada postbelică. Aici naratorul ne dezvăluie natura inumană a regimului comunist instaurat, face îndrăzneţe referiri la situaţia reală de pe timpul lui Stalin, descrie atrocităţile vieţii în lagărele staliniste. Motivul foamei e destul de frecvent în jurnalul scriitorului. Dramatismul prozei scriitorului nu-l poate lăsa indiferent pe cititor, căci autorul are vocaţia detaliului de portretist şi calităţi de regizor.

Alexei Marinat is the representative of a generation that suffered the most from the totalitarian communist regime. As a student he used to write a journal for which he has been arrested and deported for 10 years to a camp for political prisoners in Siberia. The destiny of a political prisoner had a decisive impact on his entire creation. The most important compartment of Alexei Marinat's writings is documentary prose. The journal Me and the world is an authentic document in which the diary artist recreates the atmosphere of R.M. in the post-war period. Here the narrator reveals the inhuman nature of the established communist regime, makes bold references to the real situation of Stalin's time, describes the atrocities of life in the Stalinist camps. The reason for hunger is quite common in the journal of the writer. Dramatism of writer's prose can not leave the reader indifferent, for the author has the vocation of portrait detail and stage director qualities.

Cuvinte-cheie
jurnal, literatură non-ficţiune, deportare, memorie, suferinţă, literatură carcerală, literatura deportării, regim totalitar, represiune stalinistă,

personal diary, non-fiction literature, deportation, memory, suffering, prison literature, literature deportation, totalitarian regime, Stalinist represion