Diabetul zaharat la pacienții cu osteoartroza genunchiului influențează sau nu rezultatele programului kinetoterapeutic?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
320 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-13 08:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.728.3-007.248:616.379-008.64+615.838 (1)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (293)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1233)
Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase (152)
SM ISO690:2012
VIZDOAGĂ, Anatolie; SALARU, Virginia; MAZUR-NICORICI, Lucia; MAZUR, Minodora. Diabetul zaharat la pacienții cu osteoartroza genunchiului influențează sau nu rezultatele programului kinetoterapeutic? In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 3(81), pp. 110-114. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(81) / 2019 / ISSN 1729-8687

Diabetul zaharat la pacienții cu osteoartroza genunchiului influențează sau nu rezultatele programului kinetoterapeutic?

Diabetes mellitus in patients with knee osteoarthritis influences or not the results of  kinesiotherapy program?

Сахарный диабет у больных с остеоартрозом влияет или нет на результаты кинетотерапевтической программы?


CZU: 616.728.3-007.248:616.379-008.64+615.838
Pag. 110-114

Vizdoagă Anatolie12, Salaru Virginia1, Mazur-Nicorici Lucia1, Mazur Minodora1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Universitar de Reabilitare Medicală
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2019


Rezumat

Kinetoterapia este indicată ca metodă de tratament nefarmacologic al gonartrozei în recomandările EULAR și OARSI. Totodată, asocierea unor maladii concomitente precum diabetul zaharat ar putea influența starea pacienților și rezultatele programului kinetoterapeutic. Scopul studiului a fost evaluarea efi cacității kinetoterapiei asupra funcționalității articulare și intensității durerii la pacienții cu gonartroză și diabet zaharat de tip 2 (DZ). A fost efectuat un studiu caz control prospectiv cu evaluarea efi cacității programului kinetoterapeutic la pacienții cu osteoartroză (OA) în funcție de asocierea diabetului zaharat de tip 2. A fost efectuat examenul clinic și apreciată intensitatea durerii prin scala VAS și funcționalitatea articulară în baza scorului KOOS. Acești parametri au fost evaluați la inițierea programului (T0) și la fi nele acestuia, la a 10-a zi (T1). Procesarea statistică a datelor a fost realizată prin tehnici electronice utilizând programele Microsoft Excel și MedCalc. În cercetare a fost inclus un lot de 10 pacienți care sufereau de OA și diabet zaharat de tip 2 și lotul de control, constituit din 39 de pacienți cu OA genunchiului fără DZ. La momentul T0 nu au fost identifi cate diferențe semnifi cative între loturi. La fi nalizarea programului kinetoterapeutic am constatat o ameliorare a funcționalității articulare în ambele loturi. Valoarea medie a scorului scalei VAS în lotul pacienților fără DZ s-a diminuat de la 62,89 mm la 50,0 mm (p<0,05), iar pentru lotul pacienților cu DZ – de la 54,0 mm la 44,0 mm (p>0,05). Ameliorare semnifi cativă a funcționalității articulare în lotul cu DZ a fost pe domeniile Sport (p<0,05) și Qol (p<0,01), iar în grupul pacienților fără diabet, îmbunătățirea a fost semnifi cativă pe toate cele cinci domenii. Asocierea diabetului zaharat de tip 2 și a osteoartrozei genunchiului pare să infl uențeze negativ rezultatele programului kinetoterapeutic. Astfel, se recomandă aplicarea programelor de reabilitare individualizate și adaptate condițiilor asociate fi ecărui pacient.

Kinesiotherapy is indicated as a method of non-pharmacological treatment of knee osteoarthritis (OA) by the EULAR and OARSI recommendations. At the same time, the association of concomitant diseases such as diabetes (DM) could influence the condition of patients and the results of the kinesiotherapy program. The purpose of the study was to evaluate the eff ectiveness of kinesiotherapy on joint function and pain intensity in patients with knee osteoarthritis and diabetes mellitus. A prospective control case study was conducted evaluating the efficacy of the kinesiotherapy program in patients with OA and the association of DM. The patients were clinical examined, the level of pain was assessed by VAS scale and joint function was determinate by KOOS score. Th ese parameters were evaluated at the start of the program (T0) and at the end of the program at the 10th day (T1). The analysis was accomplished using the Microsoft Excel and MedCalc programs. In the study were included 10 patients with OA and DM, and the control group – 39 patients with knee OA without DM. At T0 no signifi cant diff erences between groups were identifi ed. At the T1 moment, we found an improvement in joint functionality in both groups. The mean value of the VAS score group of patients without DM decreased from 62,89 mm to 50,0 mm (p<0,05) and for the group of patients with DM – 54,0 at 44,0 mm (p>0,05). Signifi cant improvement in joint function in the DM group was in Sport (p<0,05) and Qol (p<0,01) domains, and in the non-diabetic group the improvement was signifi cant in all 5 domains. The association of diabetes mellitus and knee osteoarthritis seems to have a negative infl uence on the results of the kinesiotherapy program, so it is recommended to apply individualized rehabilitation programs adapted to the conditions associated with each patient.

Кинетотерапия указана как метод немедикаментозного лечения гонартроза согласно рекомендациям EULAR и OARSI. В то же время ассоциация сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, может влиять на состояние пациентов и результаты кинетотерапевтической программы. Целью исследования была оценка эффективности кинетотерапии в отношении функции суставов и интенсивности боли у пациентов с остеоартритом (ОА) и сахарным диабетом 2 типа. Было проведено проспективное исследование с целью оценки эффективности кинетотерапевтической программы у пациентов с ОА в зависимости от ассоциации диабета типа 2 (СД). Было проведено клиническое обследование, интенсивность боли была измерена по шкале ВАШ, и суставная функция на основе показателя KOOS. Эти параметры были оценены в начале программы (T0) и в конце на 10-й день (T1). Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программ Microsoft Excel и MedCalc. В исследование были включены 10 пациентов, страдающие ОА и сахарным диабетом 2 типа, и контрольная группа составила 39 пациентов с ОА без СД. В начале исследования (T0) существенных различий между группами выявлено не было. По окончании кинетотерапевтической программы мы обнаружили улучшение функциональности суставов в обеих группах. Среднее значение по шкале ВАШ у пациентов без СД уменьшилось с 62,89 мм до 50,0 мм (р<0,05), а для группы пациентов с СД – с 54,0 до 44,0 мм (р>0,05). Значительное улучшения состояния суставов в группе СД было в возможности практиковать спорт (р<0,05) и качество жизни (р<0,01), а в группе без диабета улучшение было значительным во всех пяти областях. Ассоциирование диабета 2 типа и остеоартрита коленного сустава, оказывает негативное влияние на результаты кинетотерапевтической программы, поэтому рекомендуется применять индивидуальные реабилитационные методы, адаптированные к условиям и характеристикам каждого пациента.

Cuvinte-cheie
diabet zaharat de tip 2, osteoartroza genunchiului, kinetoterapie,

diabetes mellitus, knee osteoarthritis, kinesiotherapy,

сахарный диабет 2 типа, остеоартрит коленного сустава, кинетотерапия