Evaluarea vitaminei D la copiii cu obezitate primară
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
247 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-06 02:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-056.52-053.2:616.391:577.161.22 (1)
Patologie. Medicină clinică (3848)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1081)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (380)
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Diana; HLISTUN, Victoria; UŞURELU, Natalia; VUDU, Lorina. Evaluarea vitaminei D la copiii cu obezitate primară. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 3(81), pp. 66-69. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(81) / 2019 / ISSN 1729-8687

Evaluarea vitaminei D la copiii cu obezitate primară

Evaluation of Vitamin D in children with primary obesity

Оценка витамина D у детей с первичным ожирением


CZU: 616-056.52-053.2:616.391:577.161.22
Pag. 66-69

Munteanu Diana12, Hlistun Victoria1, Uşurelu Natalia1, Vudu Lorina2
 
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2019


Rezumat

În ultimele decenii, prevalența excesului ponderal la copii a crescut constant în întreaga lume. Situația este îngrijorătoare, deoarece are impact atât asupra sănătății actuale a copilului, cât și asupra celei de viitor adult. Apariția excesului ponderal presupune interacțiuni multiple între diverși factori: genetici, sociali, comportamentali, metabolici, celulari și moleculari, în urma cărora se produc modifi cări în echilibrul energetic. Constituind o tulburare cronică a stării de nutriție, caracterizată prin creșterea greutății corporale pe seama țesutului adipos, obezitatea mai este însoțită de dereglarea verigilor evidente ale metabolismului glucidic, lipidic și proteic și de o serie de comorbidități. Cei 100 de copii participanți în cercetare au fost testați în vederea identifi cării markerilor biochimici și hormonali, a nivelului 25(OH) vitamina D, ce denotă o afectare asociată obezității. Scopul cercetării a fost aprecierea nivelului vitaminei D în corelație cu indicele masei corporale și unii parametri biochimici la copiii cu obezitate primară. La copiii cercetați s-a observat un nivel mediu crescut al hormonului paratiroidian, care se corelează cu un defi cit de Ca și vitamina D. Așadar, obezitatea primară la copii se asociază cu un defi cit evident de 25(OH) vitamina D.

In recent decades, the prevalence of overweight in children has steadily increased throughout the world. Th e situation is worrying, because it has it mark on both the current child’s health and the adult’s future. Th e occurrence of overweight involves multiple interactions between genetic, social, behavioral, metabolic, cellular and molecular factors resulting in changes in the energy balance. Being a chronic nutritional disorder, characterized by increased body weight due to fat, obesity is accompanied by disruptions of obvious links of glucose, lipid and protein metabolism, and a series of comorbidities. Th e 100 children participating in the research tested to identify the biochemical and hormonal markers, level 25(OH) Vitamin D, which denotes an obesity related disorder. Th e aim of the research was to evaluate the Vitamin D level in correlation with BMI and some biochemical parameters in children with primary obesity. An elevated PTH level, correlated with a defi ciency of Ca and Vitamin D, observed in the analyzed children. Th erefore, primary obesity in children is associated with an apparent shortage of 25(OH) Vitamin D.

За последние десятилетия распространенность избыточного веса у детей неуклонно возрастала во всем мире. Ситуация тревожная, потому что она влияет как на здоровье нынешнего ребенка, так и на будущее взрослого. Возникновение избыточного веса включает в себя множественные взаимодействия между генетическими, социальными, поведенческими, метаболическими, клеточными и молекулярными факторами, что приводит к изменениям энергетического баланса. Будучи хроническим нарушением питания, характеризующимся увеличением массы тела из-за жира, ожирение сопровождается нарушением явных связей метаболизма глюкозы, липидов и белков, и ряда сопутствующих заболеваний. 100 детей, участвовавших в исследовании, были протестированы для выявления биохимических и гормональных маркеров, уровня 25(OH) витамина D, который обозначает заболевание, связанное с ожирением. Целью исследования являлось определение уровня витамина D в корреляции с ИМТ и некоторыми биохимическими показателями у детей с первичным ожирением. У анализируемых детей наблюдался повышенный средний уровень ПТГ, связанный с дефицитом Ca и витамина D. Таким образом, первичное ожирение у детей связано с явной нехваткой 25(ОН) витамина D.

Cuvinte-cheie
obezitate, copii, 25(OH) vitamina D,

obesity, children, 25(OH) Vitamin D,

ожирение, дети, 25(OH) витамин D