До питання удосконалення системи суб’єктів ініціювання розроблення державних цільових програм з протидії злочинності в Україніні
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
148 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-23 18:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.851 (6)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (121)
SM ISO690:2012
ТИТАРЕНКО, Олексій. До питання удосконалення системи суб’єктів ініціювання розроблення державних цільових програм з протидії злочинності в Україніні. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019, nr. 4(38), pp. 163-167. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130

До питання удосконалення системи суб’єктів ініціювання розроблення державних цільових програм з протидії злочинності в Україніні

On the question of improving the system of subjects of initiating the development of state-targeted crime counteraction programs in Ukraine


CZU: 343.851
Pag. 163-167

Титаренко Олексій
 
Харківський національний університет внутрішніх справ
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2019


Rezumat

У статті здійснено аналіз сучасного стану функціонування системи суб’єктів ініціювання розробки державних програмних документів з протидії злочинності. Результати дослідження показали на наявність певних прогалин в нормативно-правовій регламентації функціонування такої система, зокрема, в Законі Україні «Про державні цільові програми» (2004). Встановлено необґрунтовану відсутність в Законі України «Про державні цільові програми» (2004) таких суб’єктів ініціювання розробки програм з протидії злочинності, як Президент України та Рада національної безпеки і оборони України. Зроблено висновок про можливість віднесення до системи суб’єктів ініціювання програмних документів громадськості. Запропоновано низку пропозицій, спрямованих на удосконалення нормативно-правового врегулювання функціонування такої системи суб’єктів, що в подальшому забезпечить своєчасність та динамічність розробки програмних документів, які спрямовані на реалізацію державної політики в сфері протидії злочинності

The article analyzes the current state of functioning of the system of subjects initiating the development of state policy documents on counteraction crime. The results of the research showed the presence of certain gaps in the regulatory framework for the functioning of such a system, in particular, in the Law of Ukraine “On State Targeted Programs” (2004). The unreasonable absence of such subjects of initiating the development of anti-crime programs as the President of Ukraine and the Council of National Security and Defense of Ukraine in the Law of Ukraine “On State Targeted Programs” (2004) has been established. The conclusion is made about the possibility of attributing to the system of subjects of initiation of program documents also the public. Formulated proposals aimed at improving the legal regulation of the functioning of such a system of subjects, which will ensure in the future the timeliness and dynamism of the development of program documents aimed at implementing the state policy in the sphere of counteraction crime.

Cuvinte-cheie
протидія злочинності, програма протидії злочинності, система суб’єктів ініціювання програм,

crime counteraction, crime counteraction program, system of subjects of program initiation