Impact of centralized and individual heating systems in residential buildings from Environmental Considerations. Case study for Chisinau
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
487 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-16 16:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[697.2/.3+574+620.9](478-25) (1)
SM ISO690:2012
ТЫРШУ, М.; ЛУПУ, Михаил; ПОСТОРОНКЭ, Святослав. Impact of centralized and individual heating systems in residential buildings from Environmental Considerations. Case study for Chisinau. In: Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 2(43), pp. 48-63. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.3367070
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(43) / 2019 / ISSN 1857-0070

Impact of centralized and individual heating systems in residential buildings from Environmental Considerations. Case study for Chisinau

Impactul sistemelor de încălzire centralizată şi individuală în clădirile cu multe apartamente asupra ecologiei. Studiu de caz pentru municipiul Chişinău

Влияние централизованного и индивидуального отопления многоквартирных зданий на экологию (на примере г. Кишинев, Республика Молдова)


DOI: 10.5281/zenodo.3367070
CZU: [697.2/.3+574+620.9](478-25)
Pag. 48-63

Тыршу М., Лупу Михаил, Посторонкэ Святослав
 
Институт энергетики
 
Disponibil în IBN: 3 septembrie 2019


Rezumat

The paper aims to provide argumentation of centralized district heating system use from the consideration of harmlessness for both public health and environment, in comparison with the use of individual heating units, installed in residential areas of the Chisinau municipality. Proposed goal have been reached performing the comparison on quantitative harmful emissions resulting from the operation of these two types of heating, using emissions factors, deducted from the specific consumption of thermal energy. The issue's relevance is proved by the existence of considerable number of disconnected users from the centralized heating, though last years, this trend is decreasing. As regard to new buildings, they continue to give priority to the individual heating. Statistical data provided by specialized institutions of the municipality underlines the increased share of incidents of intoxication with combustion products, namely carbon oxide, followed by poisoning from gas leaks, shingles caused by explosions in violation of the operating rules of such equipment, also registering lethal cases. New results are the determination of the difference in emission values for both cases. The importance of the obtained results is that for the generation of thermal energy in a centralized heating system using cogeneration technology, harmful emissions into the environment are 28% less than when using individual heat supply systems. This received ascertainment could serve as an important argumentation for the obvious priority of the centralized heating system in the municipality versus the use of individual units.

Scopul prezentei lucrări este argumentarea utilizării sistemului centralizat de aprovizionare cu energie termică din considerente de inofensivitate faţă de sănătatea publică şi de mediul ambiant, în comparaţie cu utilizarea centralelor termice individuale, montate nemijlocit în spaţiile rezidenţiale din municipiul Chişinău. Scopul propus a fost atins în urma comparaţiei cantitative a emisiilor poluante, eliminate în urma funcţionării ambelor tipuri de încălzire. Actualitatea subiectului lucrării parvine din existenţa unui număr impunător de utilizatori debranşaţi de la sistemul centralizat, deşi în perioada ultimelor ani dinamica de deconectare este în scădere. Continuă a avea prioritate montarea echipamentelor termice individuale în clădirile noi. Statistica oferită de instituţiile specializate din municipiu scoate în evidenţă cota majorată a incidentelor de intoxicaţie cu produse de ardere, în special oxidul de carbon, urmată de intoxicaţii în urma scurgerilor de gaze, arsuri cauzate de explozii la încălcarea normelor de expluatare a acestor echipamente, totodată fiind înregistrate şi cazuri letale. Noutatea rezultatului lucrării constă în compararea valorilor emisiilor pentru aceste două cazuri. Cel mai important rezultat al lucrării este estimarea diferenţei valorii de emisii pentru ambele cazuri, în sistemele individuale depăşind cu 28% emisiile din sistemul centralizat, cu condiţia că energia termică este produsă în regim de cogenerare. Constatarea obţinută serveşte ca argument important pentru prioritatea evidentă a sistemului centralizat de aprovizionare cu energie termică din municipiu faţă de utilizarea centralelor individuale.

Целью настоящей работы является аргументация использования централизованной системы обеспечения тепловой энергией исходя из присущей ей безвредности по отношению к общественному здоровью и к окружающей среде, по сравнению с использованием индивидуального отопительного оборудования, смонтированного непосредственно в жилых помещениях муниципия Кишинев. Поставленная цель была достигнута за счет сравнения количества выбросов, образующиеся в результате работы этих двух типов систем отопления. Актуальность предмета исследования исходит из наличия существенного количества потребителей, отключенных от централизованной системы отопления, хотя в последние годы наблюдается резкое снижение такой тенденции. Продолжает пользоваться приоритетом индивидуальное отопление в недавно построенных жилых домах. Статистика, представленная специализированными учреждениями муниципия, говорит о высоком уровне инцидентов отравления угарными газами, в частности окисью углерода, за которым следуют отравления от утечки газа, ожоги, происходящие по причине нарушения правил эксплуатации домашнего газового оборудования, а также летальные исходы. Новыми результатами являются определение разности в значениях выбросов для обоих случаев. Важность полученных результатов состоит в том, что для генерирования тепловой энергии в централизованной системе отопления при использовании технологии когенерации, вредные выбросы в окружающую среду оказываются на 28% меньше, чем при использовании индивидуальных систем обеспечения теплом. Данная констатация позволяет аргументировать явный приоритет использования централизованной системы перед системами индивидуального отопления.

Cuvinte-cheie
heating, centralized system, natural gas, public health, pollutant emissions, CHP,

termoficare, sistem centralizat, gaz natural, sănătate publică, emisii poluante, Cogenerare,

отопление, централизованная система, оборудование, природный газ, общественное здоровье, вредные выбросы, когенерация