Privire generală asupra evoluţiei demografice şi sociale a Basarabiei în anii ’40 ai secolului al XIX-lea
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
66 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-04 22:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[94+314.148](478)”1840/1850” (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (18)
Demografie. Studiul populației (344)
SM ISO690:2012
TOMULEŢ, Valentin. Privire generală asupra evoluţiei demografice şi sociale a Basarabiei în anii ’40 ai secolului al XIX-lea. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 4(124), pp. 169-189. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Privire generală asupra evoluţiei demografice şi sociale a Basarabiei în anii ’40 ai secolului al XIX-lea

General overview of demographic and social evolution  of Bessarabia in the 1840s


CZU: [94+314.148](478)”1840/1850”
Pag. 169-189

Tomuleţ Valentin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 august 2019


Rezumat

În acest articol autorul analizează, în baza izvoarelor de arhivă inedite, schimbările care au intervenit în dinamica şi componenţa populaţiei din Basarabia în anii ’40 ai secolului al XIX-lea, constatând că statistica ne oferă informaţii importante, deşi nu întotdeauna exacte şi complete. Deşi conţine doar indici estimativi, ea ne dă totuşi posibilitatea să urmărim şi să determinăm anumite tendinţe în evoluţia proceselor de ordin demografic, social şi economic care au avut loc în epoca modernă în Basarabia, în general, precum şi în diferite judeţe luate aparte, în particular. O analiză comparativă a statisticii pentru întreaga Basarabie vizând anii 1840-1850 atestă o dinamică lent-ascendentă a numărului populaţiei. În intervalul de 10 ani, creşterea reală a populaţiei a fost de cca 187577 locuitori, de la 685265 lo-cuitori în 1842 la 872842 în 1850, corespunzător unui spor de aproximativ 1,3 ori. Această majorare a numărului popu-laţiei Basarabiei, cum atestă izvoarele, s-a produs atât în urma sporului natural, cât şi în urma unor imigraţii de colonişti străini (deşi numărul acestora a fost mult mai mic ca în primele decenii) şi a strămutării unor cetăţeni ruşi din diferite cate-gorii sociale din guberniile interne ruse.

In the given article, based on the original archival sources, the author analyzes the changes that occurred in the dynamics and composition of the population of Bessarabia in the 1840s, ascertaining that the statistics offers us important information, although not always accurate and complete. Although it contains only estimates, it still gives us the possibility to pursue and determine certain trends in the evolution of demographic, social and economic processes in modern times that have taken place in Bessarabia in general, as well as in different counties taken in particular. A comparative analysis of statistics for the whole of Bessarabia for the years 1840-1850 shows a slow-rising dynamics of the population. In the 10-year period, the real population growth was about 187577 inhabitants, from 685265 in 1842 to 872842 in 1850, corresponding to an increase of about 1.3 times. This increase in the Bessarabian population, as evidenced by the sources, occurred both as a result of natural growth and immigration of foreign colonists (although their number was much lower than in the first decades) and the displacement of Russian citizens from different social categories in Russian domestic gubernyas.

Cuvinte-cheie
statistică, demografie, categorii sociale, Basarabia, Imperiul Rus,

Statistics, demography, social categories, Bessarabia, the Russian Empire