The barriers to social inclusion of people with disabilities in the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
423 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-19 06:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
364.262(478) (1)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (271)
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Parascovia. The barriers to social inclusion of people with disabilities in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie. 2019, nr. 1, pp. 113-122. ISSN 1857-4130.
10.36004/nier.es.2019.1-09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2019 / ISSN 1857-4130

The barriers to social inclusion of people with disabilities in the Republic of Moldova

Barierele incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova

Барьеры социальной интеграции людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова


DOI: 10.36004/nier.es.2019.1-09
CZU: 364.262(478)
JEL: H75, I14, I38
Pag. 113-122

Munteanu Parascovia
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 august 2019


Rezumat

The social inclusion of people with disabilities is a current area of research. This group of people continues to be marginalized and excluded from the society’s life. This situation is determined by the high level of discrimination and stigmatization, unequal opportunities, physical and attitudinal barriers that predominate in society. More than one billion people with disabilities worldwide, accounting 15% of the world's population, face social inequality and the authorities' limited capacities to respond to the needs of the persons with disabilities. In the European Union, about 80 million people live with disabilities and in the Republic of Moldova about 182.0 thousand people, which represent about 5% of the country's population. This study aims to analyse barriers to social inclusion of people with disabilities from the Republic of Moldova from the perspective of social roles valorisation. The sociological research methods used in this study are statistical data analysis, documentary analysis; sociological survey based on the questionnaire; the focus group; in-depth interview and sociological observation. The main barriers to social inclusion faced by people with disabilities in the Republic of Moldova are: low living standards compared to the general population, non-observance of the general accessibility principle, limited access to social services, education, health and very low participation of people with disabilities on the labour market. Analysis of social inclusion issues identified through research on the views of people with disabilities, service providers and experts will help strengthen the mechanisms for evaluating, monitoring and improving social inclusion policies.

Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități constituie un domeniu actual de cercetare. Acest grup de populație continuă să fie marginalizat și exclus de la viața societății. Situația dată este determinată de nivelul înalt al discriminării și stigmatizării, oportunităților inegale, barierelor fizice și atitudinale care predomină în societate. La nivel mondial, peste un miliard de persoane cu dizabilități, ceea ce constituie cca 15% din populația lumii se confruntă cu probleme de inechitate socială și incapacitatea autorităților de a răspunde nevoilor. În Uniunea Europeană, circa 80 milioane de persoane trăiesc cu dizabilități, iar în Republica Moldova sunt circa 182.0 mii persoane, ceea ce constituie aproximativ 5% din populația țării. În acest articol sunt prezentate rezultatele cercetării barierelor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova din perspectiva valorizării rolurilor sociale. Metodele de cercetare sociologică utilizate la realizarea acestui studiu sunt: analiza datelor statistice, analiza documentară; ancheta sociologică în bază de chestionar; metoda focus-grupului; metoda interviului aprofundat și observația sociologică. Principalele probleme și bariere ale incluziunii sociale cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova sunt: nivelul de trai scăzut comparativ cu populația generală, nerespectarea principiului general al accesibilității, accesul limitat la servicii sociale, educaționale, de sănătate, și participarea foarte scăzută a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Analiza problemelor incluziunii sociale identificate în urma cercetării opiniilor persoanelor cu dizabilități, ale prestatorilor de servicii și ale experților va contribui la consolidarea mecanismelor de evaluare și îmbunătățire a politicilor de incluziune socială și la consolidarea mecanismelor instituționale de monitorizare a politicilor de incluziune socială.

Социальная инклюзия людей с ограниченными возможностями является актуальной областью исследований. Эта группа людей продолжает оставаться маргинализованной и исключенной из жизни общества. Эта ситуация определяется высоким уровнем дискриминации и стигматизации, неравными возможностями, физическими и поведенческими барьерами, которые преобладают в обществе. Более одного миллиарда людей с ограниченными возможностями во всем мире, что составляет около 15% населения, сталкиваются с социальным неравенством и недостаточным действием властей по удовлетворению их потребностей. Oколо 80 миллионов человек с ограниченными возможностями живут в Европейском Союзе, а в Республике Молдова около 182,0 тысяч человек, что составляет около 5% населения страны. Целью данного исследования является анализ барьеров в социальной интеграции людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова через призму повышения их социальных ролей в обществе. Методы социологического исследования, используемые в этом исследовании: статистический анализ данных, документальный анализ, социологический опрос на основе анкетирования; фокус-группа; углубленное интервью и социологическое наблюдение. Основные проблемы и препятствия для социальной интеграции, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в Республике Молдова являются: низкий уровень жизни по сравнению с населением в целом, несоблюдение принципа общей доступности, ограниченный доступ к социальным услугам, образованию, здравоохранению и очень низкий уровень участия людей с ограниченными возможностями на рынке труда. Анализ проблем социальной интеграции, выявленных в результате исследований у лиц с ограниченными возможностями, поставщикам услуг и экспертам, поможет укрепить механизмы оценки, мониторинг и совершенствования политики социальной интеграции.

Cuvinte-cheie
social inclusion, exclusion, disability, social policies, inclusion issues, accessibility, participation, non-discrimination, institutional mechanisms,

incluziune socială, excluziune, dizabilitate, bariere ale incluziunii, oportunităţi, accesibilitate, participare, nediscriminare, mecanisme instituționale,

социальная интеграция, исключение, ограниченные возможности, проблемы интеграции, доступность, участие, недискриминация, возможности и ресурсы, институциональные механизмы