Căteva reflecţii asupra infrastructurii de date publice în sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
613 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-29 10:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.6:354 (4)
Date (85)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (107)
SM ISO690:2012
GRECU, Mihai. Căteva reflecţii asupra infrastructurii de date publice în sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova. In: Intellectus. 2019, nr. 1-2, pp. 130-138. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Căteva reflecţii asupra infrastructurii de date publice în sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova

Some Reflections on the Public Data Infrastructure in the Electronic Government System of the Republic of Moldova

CZU: 004.6:354

Pag. 130-138

Grecu Mihai
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 9 august 2019


Rezumat

Căteva reflecţii asupra infrastructurii de date publice în sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova. Într-un context general de edifi care a societăţii informaţionale, guvernarea electronică – un sistem de servicii publice centrat pe cetăţean, are drept scop reformarea și efi cientizarea actului guvernării în spiritul noilor realizări în domeniul tehnologiei informaţiei și al Internetului, dar și al unei noi paradigme a guvernării – de la guvernarea care conduce la o guvernare care prestează servicii cetăţenilor. Modelele de e-Guvernare, preluate din experienţa ţărilor avansate și implementate în practica unor ţări în tranziţie, nu au condus la rezultate scontate. Realităţile economice, sociale, culturale ș.a. necesită o abordare atentă în vederea identifi cării soluţiilor de e-Guvernare adecvate, în condiţiile în care conceptul de guvernare electronică evoluează în mod continuu, pe măsură ce tot mai multe informaţii și experienţe se acumulează. Prezenta lucrare abordează problema infrastructurii comune de date publice din perspectiva unui model de referinţă pentru sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova ca o condiţie esenţială în asigurarea interoperabilităţii și reutilizării datelor, a serviciilor și a business-proceselor pentru dezvoltarea de servicii electronice complexe pe întreg spaţiul informaţional al administraţiei publice.

In a general context of building the information society, the electronic government - a system of citizen-centered public services, aims at reforming and streamlining the act of governance in the spirit of new achievements in the fi eld of information technology and the Internet, but also in a new paradigm of government - from the ruling government to the government providing services to citizens. The e-Government models, taken from the experience of advanced countries and implemented in the practice of some transition countries, did not lead to expected results. Economic, social, cultural realities, etc., require a careful approach to identifying appropriate e-Government solutions, as the concept of electronic government evolves continuously as more and more information and experiences accumulate. The present paper addresses the issue of the common public data infrastructure from the perspective of a reference model for the electronic government system in the Republic of Moldova as an essential condition for ensuring the interoperability and reuse of data, services and business processes for the development of complex electronic services throughout the information space of public administration.

Cuvinte-cheie
guvernare electronică, model,

electronic government, e-Government model, interoperability, data infrastructure, electronic services