Taxation of Wealth and High Income: Features of the Fiscal Policy of the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
36 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-23 22:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.226.333(478) (1)
Venituri publice (212)
SM ISO690:2012
POISIC, Mihail. Taxation of Wealth and High Income: Features of the Fiscal Policy of the Republic of Moldova. In: Intellectus. 2019, nr. 1-2, pp. 71-77. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Taxation of Wealth and High Income: Features of the Fiscal Policy of the Republic of Moldova

Impozitarea averii și a veniturilor mari: caracteristicile politicii fiscale ale Republicii Moldova


CZU: 336.226.333(478)
Pag. 71-77

Poisic Mihail
 
National Institute for Economic Research of Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 august 2019


Rezumat

In countries with developed democracy, the level of taxation of individuals tends to diff erentiate depending on the amount of income received. At the same time, fi rst of all, special taxes are imposed on luxury goods, elite housing and other attributes of wealth that are inaccessible to the absolute majority of the population. And in parallel, diff erentiated income tax rates are introduced. During the years of independence, a community of citizens has also formed in Moldova, which in the poorest country of Europe, on the one hand, demonstrates their elitism with high levels of expenditure that emphasize their wealth, and on the other hand, they pay taxes at rates, like the absolute majority of citizens. Attempts to impose taxes on luxury, as in a number of other post-Soviet states, so far largely demonstrate their ineffi ciency. Moreover, in Moldova, their list and directly the tax rates themselves are reduced. And all this is happening against the background of high corruption in the country for four and a half years, remaining unpunished and unprecedented theft from the banking sector of amounts equivalent to one billion euros. At that time, it was equivalent to 42% of the entire money supply in the country in lei in cash and non-cash forms for individuals and legal entities. Even Western development curators of the Republic of Moldova were forced to admit that the country is a seized state.And from October 1, 2018, the Republic of Moldova moved to a one-tier system of taxation on income. The article presents the results of studies that demonstrate the inadequacy of the fi scal policy in the fi eld of wealth taxation, which are discordant with the accumulated world experience. The methodological basis of the research is a retrospective analysis of the consequences of the introduction of various forms of the luxury tax in Moldova and tax rates on personal income. The main results of the study are the evaluation of existing forms of wealth taxation, the identifi cation of ineffi cient and erroneous approaches to solving this problem. This will allow modernizing the current taxation system in accordance with the practice of civilized countries and suggest mechanisms for redistributing the fi scal burden between the richest taxpayers and the rest of the people, both in Moldova and in other countries in the transition economy.

În ţările cu democraţie dezvoltată, nivelul de impozitare a persoanelor fi zice tinde să se diferenţieze în funcţie de suma veniturilor primite. În același timp, în primul rând, impozitele speciale se impun asupra bunurilor de lux, a locuinţelor de elită și a altor atribute ale averii care sunt inaccesibile majorităţii absolute a populaţiei. În paralel, se introduc ratele diferenţiate ale impozitului pe venit. Pe parcursul anilor de independenţă, în Republica Moldova s-a format o comunitate de cetăţeni, care, în cea mai săracă ţară a Europei, pe de o parte, demonstrează elitismul lor cu niveluri ridicate de cheltuieli ce pun în valoare bogăţia lor și, pe de altă parte, plătesc impozite în rate, precum majoritatea absolută a cetăţenilor. Încercările de a impune impozite pe lux, ca și în alte state post-sovietice, până acum demonstrează în mare măsură inefi cienţa lor. În plus, în Republica Moldova, lista lor și, în mod direct, cotele de impozitare în sine sunt reduse. Și toate acestea se întâmplă pe fundalul corupţiei înalte în ţară, timp de patru ani și jumătate, precum și furtul nepedepsit și fără precedent din sectorul bancar, în valoare de un miliard de euro, ce constituia la acea dată, echivalentul a 42% din întreaga ofertă de bani în ţară în lei, în numerar și în alte forme decât cele în numerar pentru persoane fi zice și juridice. Chiar și curatorii de dezvoltare occidentală ai Republicii Moldova au fost forţaţi să admită că ţara este un stat confi scat. Iar din 1 octombrie 2018, Republica Moldova a trecut la un sistem de impozitare a veniturilor pe o singură linie. Articolul prezintă rezultatele studiilor, care demonstrează inadecvarea politicii fi scale în domeniul impozitării averii, care sunt discordante cu experienţa mondială acumulată. Baza metodologică a cercetării este o analiză retrospectivă a consecinţelor introducerii în Republica Moldova a diverselor forme de impozit de lux și a ratelor impozitului pe venitul personal. Principalele rezultate ale studiului reprezintă evaluarea formelor existente de impozitare a averii și identifi carea unor abordări inefi ciente și eronate pentru rezolvarea acestei probleme. Aceasta va permite modernizarea sistemului existent de impozitare în conformitate cu practicile ţărilor civilizate și va sugera mecanisme de redistribuire a sarcinii fi scale între cei mai bogaţi contribuabili și restul populaţiei, atât în Republica Moldova, cât și în alte ţări din economia în tranziţie.

Cuvinte-cheie
luxury, wealth, real estate, Tax Code, tax policy, Luxury cars, jewelry,

lux, avere, imobiliare, Cod fiscal, politică fi scală, mașini de lux, bijuterii