Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
201 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-18 12:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.533 (40)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (230)
SM ISO690:2012
FLOREA, Vasile; PILAT, Sofia; PILAT, Artiom. Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. In: Intellectus. 2019, nr. 1-2, pp. 43-48. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Criminal Liability for Violation of Copyright and Related Rights


CZU: 343.533
Pag. 43-48

Florea Vasile, Pilat Sofia, Pilat Artiom
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 august 2019


Rezumat

Progresul tehnico-ştiinţific este de neconceput fără un sistem de protecţie efectivă a drepturilor asupra proprietăţii intelectuale. Asigurarea protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe reprezintă un factor important pentru păstrarea moştenirii naţionale, constituind un element esenţial al dezvoltării unui stat. Autorii abordează problema protecţiei penale a drepturilor de autor dezvăluind în cunoștinţă de cauză raporturile juridico-penale care apar odată cu privarea unei persoane de aceste drepturi. Conţinutul acestor raporturi cuprinde dreptul statului de a-l trage la răspundere penală pe infractor şi a-l obliga pe acesta de a suporta consecinţele faptei sale. Pentru soluţionarea unor astfel de confl icte, iscate între stat şi infractor, este necesară o activitate succesivă din partea statului.

Technical-scientific progress is unthinkable without a system of eff ective protection of intellectual property rights. Protection of copyright and related rights is an important factor in preserving the national heritage, being an essential element of the development of a state. The authors tackle the issue of copyright protection by knowingly revealing the legal-criminal relationships that arise with the deprivation of a person of these rights. The content of these reports covers the right of the state to prosecute the off ender and oblige him to bear the consequences of his deed. In order to resolve such confl icts aroused between the state and the off ender, a successive activity by the state is necessary.

Cuvinte-cheie
proprietatea intelectuală, drept de autor, drepturile conexe, răspunderea penală, sistem de protecţie, creaţie artistică, creaţie ştiinţifică, obiecte ale dreptului de autor, valori culturale, fapta interzisă de lege,

intellectual property, copyright, related rights, criminal liability, protection system, artistic creation, scientifi c creation, copyright objects, cultural values, act forbidden by law