Politica penală – abordare evolutivă a noţiunii şi definiţiei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
90 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-16 08:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343 (2685)
Drept penal. Infracțiuni penale (2620)
SM ISO690:2012
GRECU, Raisa. Politica penală – abordare evolutivă a noţiunii şi definiţiei. In: Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2017, nr. 1-2(13-14), pp. 57-63. ISSN 2457-5550.
10.5281/zenodo.3358633
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Numărul 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550

Politica penală – abordare evolutivă a noţiunii şi definiţiei


CZU: 343
DOI: 10.5281/zenodo.3358633
Pag. 57-63

Grecu Raisa
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 6 august 2019


Rezumat

În prezentul articol sunt studiate aspectele debutului istoric ale apariţiei şi evoluţiile ulterioare ale noţiunii şi definiţiei politicii penale. Se invocă lucrările savanţilor clasici care au definit la începuturi politica penală şi au tratat despre noţiunea acesteia. În context sunt analizate şi unele abordări ştiinţifice contemporane – criminologice, politologice ale fenomenului criminalităţii. În publicaţie se argumentează ideea despre necesitatea investigării ştiinţifice profunde a tuturor caracteristicilor politicii penale ca instrument de combatere şi preîntâmpinare a infracţionalităţii.

in this article aspects of the historical debut of the appearance and subsequent evolution of the notion and definition of the penal politics is studied. Works of classical scholars are invoked, which defined at the at the beginning the penal politics and analized this notion. In this context some modern scientific definitions are analized – especially criminological, politological aspects of crime. This publication argues the idea that deep scientific investigation of all political crime characteristics as an instrument of fighting and prevention of of law infringements is required.

Cuvinte-cheie
politică penală, doctrină, noţiune, definiţie, științe penale, infracţionalitate,

penal politics, doctrine, notiun, definition, penal science, law infringement