Expresia unor terpen-sintetaze în flori și frunze la Origanum vulgare (SSP. Vulgare).
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
168 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-22 16:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.714:575.1(478) (1)
Plante de grădină. Grădinărit (351)
Genetică generală. Citogenetică generală (150)
SM ISO690:2012
PORT, Angela; DUCA, Maria; MUTU (CALMÎŞ), Ana. Expresia unor terpen-sintetaze în flori și frunze la Origanum vulgare (SSP. Vulgare).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), pp. 72-81. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X

Expresia unor terpen-sintetaze în flori și frunze la Origanum vulgare (SSP. Vulgare).

The expression of some terpene synthases in flowers and leaves of Origanum vulgare
(SSP. Vulgare).

Экспрессия некоторых терпен-синтаз в цветках и листьях Origanum vulgare (ssp. Vulgare)


CZU: 635.714:575.1(478)
Pag. 72-81

Port Angela, Duca Maria, Mutu (Calmîş) Ana
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 14 iulie 2019


Rezumat

Terpenele sunt componentele principale ale uleiului volatil de Origanum vulgare L. ce determină valențe multiple de întrebuințare a acestei specii în calitate de plantă medicinală și aromatică (PMA). Prin RT - qPCR în timp real a fost analizată activitatea de transcripție a 7 gene TPS (EST-uri), în flori și frunze, la fitoindivizii populației naturale de O. vulgare ssp. vulgare din rezervația Orheiul-Vechi (s. Butuceni). A fost pus în evidență un profil de co-expresie genică, diferențiat în frunze și în flori, cu diverse asocieri corelative, diferențiind subpopulațiile între ele. Datele obținute completează informațiile existente cu privire la controlul expresiei organ-specifice a genelor TPS în formarea chemotipului calitativ și cantitativ al uleiului volatil de O. vulgare

Terpenes are the main components of volatile oil from Origanum vulgare L. which determines the multiple valences of this species as a medicinal and aromatic plant. By real-time RT-qPCR, the transcription activity of 7 genes TPS (ESTs), in flowers and leaves of the O. vulgare ssp. vulgare from spontaneous flora (”Orheiul-Vechi” reservation) was analyzed. A profile of gene co-expression, differentiated in leaves and flowers, with various correlative associations, discriminating the subpopulations among them, was highlighted. The obtained data complements the existing information on the control of organ-specific expression of TPS genes in the qualitative and quantitative chemotipping of volatile O. vulgare oil.

Терпены являются основными компонентами эфирного масла Origanum vulgare L., что определяет широкое использование этого вида в качестве лекарственного и ароматического растения. В данной работе была проанализирована, методом RT-qPCR в реальном времени, транскрипционная активность 7 генов TPS (ESTs) в цветках и листьях O. vulgare ssp. vulgare из спонтанной флоры Республики Молдовы (заповедник «Старый Орхей»). Был выявлен профиль коэкспрессии генов, дифференцированный в листьях и цветках, с различными корреляционными ассоциациями. Полученные данные дополняют имеющуюся информацию о контроле органо-специфической экспрессии генов TPS при качественном и количественном хемотипировании эфирного масла O. vulgare. Библ. – 20, рис. - 3, табл. - 1.

Cuvinte-cheie
Origanum vulgare, subpopulații, flora spontană, terpen-sintetaze, real-time PCR, transcripți, expresie organ-specifică,

Origanum vulgare, subpopulations, spontaneous flora, terpen-synthase, Real-Time PCR, transcripts, organ-specific expression,

Origanum vulgare, субпопуляции, спонтанная флора, терпен-синтаза, ПЦР в реальном времени, транскрипты, органоспецифическая экспрессия