Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
224 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-12 22:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.874.2+616.329-002-02:616-056.3 (1)
Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase (106)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1004)
SM ISO690:2012
GRIBINIUC, Anatol; LUPAŞCO, Iulianna; HAREA, Gheorghe; BEREZOVSCAIA, Elena; LUPAŞCO, Daniela. Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), pp. 27-35. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X

Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii)

Current views in eozinophilic esophagitis dietotherapy. (Review)

Актуальные воззрения диетотерапии эозинофильного эзофагита (Обзор литературы).


CZU: 615.874.2+616.329-002-02:616-056.3
Pag. 27-35

Gribiniuc Anatol1, Lupaşco Iulianna1, Harea Gheorghe1, Berezovscaia Elena12, Lupaşco Daniela1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2019


Rezumat

Esofagita eozinofilică ocupă locul doi în patologiile esofagului după boala de reflux gastroesofagian. Criteriul de bază în stabilirea diagnosticului este examinarea endoscopică cu biopsia ulterioară și calculul eozinofilelor în substratul morfologic. Abordarea terapeutică fundamentală este dieta progresivă pas cu pas cu eliminarea a 2-4-6 produse, una din cele mai reuşite strategii atât pentru pacienți şi familiile lor, cât și pentru specialiștii din domeniul ocrotirii sănătății. Este necesară gestionarea multidisciplinară a esofagitei eozinofilice cu participarea medicilor de diferite specialități: gastroenterologului, alergologului, medicului de familie, dietologului-nutriţionist, endoscopistului, morfologului

Eosinophilic esophagitis is currently ranked second among the esophageal pathologies after GERD. The main criterion for diagnosis is endoscopic examination with subsequent biopsy and counting of eosinophils in the morphological substrate. The main therapeutic approach is a step-by-step progressive diet with the elimination of 2-4-6 products, one of the most successful strategies for both patients and their families, and for health professionals. Multidisciplinary management of eosinophilic esophagitis with participation of different specialties doctors such as a gastroenterologist, allergist, family doctor, nutritionist, endoscopist, and morphologist is required.

Эозинофильные эзофагиты в настоящее время занимают второе место среди патологий пищевода после ГЭРБ. Основным критерием постановки диагноза является эндоскопичиское исследование с последующей биопсией и подсчетом эозинофилов в морфологическом субстрате. Основным терапевтическим подходом является пошаговая прогрессивная диета с элиминацией 2-4-6 продуктов, одной из наиболее успешных стратегий как для пациентов и их семей, так и для специалистов в области здравоохранения. Необходим многопрофильный менеджмент эозинофильного эзофагита с участием врачей разных специальностей: гастроэнтеролога, аллерголога, семейного врача, диетолога-нутрициолога, эндоскописта, морфолога. Библ. – 33, таб. – 1

Cuvinte-cheie
esofagita eozinofilică, alergie alimentară, dieta alimentară de eliminare,

eosinophilic esophagitis, food allergy, elimination food diet,

эозинофильный эзофагит, пищевая аллергия, элиминационная пищевая диета