Metoda analogiei optice ca factor esențial al creșterii elementelor de vizibilitate în predarea principiilor mecanicii cuantice în instituțiile de învațamînt superior
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
33 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
535.2:530.145 (1)
Propagarea şi energetica radiaţiei. Fotometrie (8)
SM ISO690:2012
HILMANOVICHI, Valentina; GAPONENKO, Serghei; GHIMPU, Lidia. Metoda analogiei optice ca factor esențial al creșterii elementelor de vizibilitate în predarea principiilor mecanicii cuantice în instituțiile de învațamînt superior. In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2019, nr. 1-2(65-66), pp. 61-68. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Metoda analogiei optice ca factor esențial al creșterii elementelor de vizibilitate în predarea principiilor mecanicii cuantice în instituțiile de învațamînt superior

Optical analogy method as an esental factor of growing vision elements in teaching the principles of quantum mechanics in higher education institutions


CZU: 535.2:530.145
Pag. 61-68

Hilmanovichi Valentina1, Gaponenko Serghei2, Ghimpu Lidia3
 
1 Universitatea Agrara de Stat din Grodno,
2 Institutul de fizică al AȘN din Belorusia,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2019


Rezumat

În lucrare este descrisă metoda analogiei optice în predarea principiilor mecanicii cuantice în învățământul superioar la specialităție inginerești. Se argumentează alegerea analogiei optice ca metoda cea mai eficientă pentru a dezvolta elementele de vizualizare și de înțelegere de către studenți a efectelor cuantice fundamentale. Sunt prezentate tabele și grafice cu analogii ale proprietăților particulelor cuantice și undelor electromagnetice la propagarea lor în medii complexe. Este demonstrată coincidența formulelor pentru indicele de refracție și coeficientul de transmisie în baza similarității matematice a ecuațiilor de bază ale mecanicii cuantice și ale opticii cu aplicare la problemele de mecanică cuantică.

In the paper, the use of the method of optical analogies in teaching the fundamentals of quantum mechanics in higher education institutions for engineering students is described. The choice of optical analogies as the most effective method to enhance the elements of visualization and improve the students' perception of basic quantum effects is substantiated. Tables and graphs of analogies of the properties of quantum particles and electromagnetic waves during propagation in complex media are given. Based on the mathematical similarity of the basic equations of quantum mechanics and optics and the introduction of the refractive index as applied to quantum mechanical problems, the coincidence of the formulas for the refraction and transmission coefficients is shown.

Cuvinte-cheie
fizica cuantică, câmp electric, undă electromagnetică, indice de refracție, transmisie, barieră,

quantum physics, Electric field, electromagnetic wave, refractive index, transmission, barrier