Sisteme mecatronice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
42 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-08 14:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
51-74:621 (1)
Matematică (738)
Construcția de mașini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică (859)
SM ISO690:2012
BOLDEA, Afrodita-Liliana; GRĂMESCU , Bogdan. Sisteme mecatronice. In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2019, nr. 1-2(65-66), pp. 12-22. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Sisteme mecatronice

Mechatronic systems


CZU: 51-74:621
Pag. 12-22

Boldea Afrodita-Liliana12, Grămescu Bogdan3
 
1 Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Holubei",
2 Universitatea din Craiova,
3 Universitatea Politehnică din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2019


Rezumat

Într-o recentă considerare filosofică, modernă, a tehnicilor de proiectare a sistemelor prin integrarea tehnologiilor mecanice, electronice și informatice cu scopul realizării unor produse performante, mecatronica a fost definită ca fiind ştiinţa studierii sistemelor mecatronice, care cuprind un sistem electromecanic și un sistem de calcul pentru control. Astfel, mecatronica reunește patru sisteme care definesc un produs tehnologic modern, acestea fiind sistemul informațional, sistemul mecanic, sistemul de calcul, respectiv sistemul electric. În această lucrare este ilustrată o sinteză a clasificării conceptelor de model, modelare și simulare, importanța modelării și simulării sistemelor mecatronice și un exemplu de modelare a unui motor de curent continuu, dintr-un sistem mecatronic, folosind soft-ul MatLab, cu utilitarul Simulink. În general, scopul cercetării se referă la dobândirea unor cunoştinţe noi asupra unui sistem, relevarea unor aspecte necunoscute pentru ca acestea, în final, să fie folosite la studierea soluțiilor noi, la interpretarea cunoştinţelor sau a datelor obținute, la operații de diagnosticare, respectiv pentru dobândirea de noi cunoştinţe din domenii conexe. Tehnica simulării sistemelor electromecanice a apărut ca urmare a necesităţii de a reduce costurile de proiectare și de producere a prototipurilor, precum şi ca urmare a dorinței de scurtare a intervalului de timp dintre data de concepere si până la realizarea unui produs finit. Ca exemplu s-a considerat modelarea unui motor de curent continuu, modelul matematic al funcționării unui motor constând din două ecuații, una electrică şi o altă ecuație mecanică. Modelul a fost implementat în programul informatic SciLab, respectiv Simulink, acestea fiind generate de soft-ul MatLab, realizându-se schema de funcţionare a motorului electric. În acest context, modelarea și simularea sistemelor electromecanice reprezintă o cale importantă de abordare pentru toţi specialiştii din acest domeniu.

In a modern philosophy of system design techniques by integrating mechanical, electronic and computer technologies with the goal of producing high performance products, mechatronics was defined as the science of mechatronic systems studying, which includes an electromechanical system and a computational control system .Thus, mechatronics brings together four systems that define a modern technological product, such as the information system, the mechanical system, the computer system and the electrical system. In this paper it is illustrated a synthesis of the classification of models, modeling and simulation concepts, the importance of modeling and simulation of mechatronic systems and an example of modeling a DC motor from a mechatronic system using the MatLab software with the Simulink utility. In general, the purpose of the research is to acquire new knowledge of a system, to reveal some unknown aspects, in order to be used to study new solutions, to interpret knowledge or data obtained, to diagnostic operations, respectively to acquire new knowledge from related fields. The technique of electromechanical systems simulation has emerged as a result of the need to reduce design and production prototyping costs as well as the desire to shorten the timeframe between the conception and the completion of a finished product. As an example, we considered modeling of a DC motor, the mathematical model of the operation of an engine consisting of two equations, one electric and another mechanical equation. The model was implemented in the SciLab software, namely Simulink, which were generated by the MatLab software, making the operating circuit of the electric motor. In this context, modeling and simulation of electromechanical systems is an important way of approach for all specialists in this field.

Cuvinte-cheie
modelare, simulare, motor de curent continuu, sisteme mecatronice, utilitare Simulink și SciLab,

modeling, simulation, DC motor, mechatronic systems, Simulink and SciLab utilities