Modelarea comportamentului adolescenților abuzați
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
146 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-19 09:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7 (154)
Psihologie (1064)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Aurelia; PANCZI, Violina. Modelarea comportamentului adolescenților abuzați. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 129-138. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Modelarea comportamentului adolescenților abuzați

Modeling of the compartment adolescent abused


CZU: 159.922.7
Pag. 129-138

Cojocaru Aurelia, Panczi Violina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

Familia rămâne totuşi principalul cadru de dezvoltare a copilului, iar felul în care îşi îndeplineşte funcţiile specifice influenţează printr-o paletă de factori funcţionarea societăţii în ansamblu. Actualitatea acestui subiect este determinată de situaţia din societatea contemporană care se confruntă cu o problemă gravă, aflată, din păcate, în plină ascensiune, şi anume abuzul asupra copilului, problemă care preocupă şi alarmează societatea, şi mai ales profesioniştii din domeniul protecţiei copilului şi a familiei. Insuficienta cunoaştere teoretică a termenilor, conceptelor, teoriilor care ţin de problematica abuzului asupra copilului, a consecinţelor acestor fenomene asupra dezvoltării copilului, lacunele legislative în protecţia copilu-lui, numărul relativ redus al specialiştilor formaţi şi cu experienţă practică în acest domeniu, constituie, pe lângă complexitatea şi dificultatea intervenţiei în astfel de cazuri, adevărate obstacole în calea diminuării şi prevenirii abu-zului şi neglijării copilului. Maltratarea şi abuzul în cadrul familiei afectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale esenţiale. Efectele acestor fenomene sunt profunde şi nefaste, însoţind copilul de-a lungul vieţii sale. Cunoaşterea şi înţelegerea nevoilor copilului în funcţie de etapele de dezvoltare ale acestuia, de către părinţii şi adulţii cu care el interacţionează, reprezintă posibilitatea de a relaţiona corect cu el şi de a sesiza elementele unor traume, acţionând profilactic şi terapeutic. Având în vedere considerentul că nu trebuie ca părinţii să vadă copilul ca şi un bun al lor, ci ca pe o per-soană cu propria personalitate, consider că este necesar a se interveni acolo unde familia dă greş în educarea şi creş-terea copilului. Această intervenţie trebuie să fie în interesul suprem al copilului, dar şi în interesul familiei. Pentru a preveni şi a combate abuzul asupra copilului, specialiştii din domeniul protecţiei copilului, părin-ţii, cadrele didactice, comunitatea, va trebui să mediteze mai des şi să răspundă la următoarea întrebare: De ce trebuie să schimbăm ceva?: •A lovi copilul este o violare a drepturilor lui fundamentale ca fiinţă umană; •Pedeapsa fizică este o practică periculoasă, cauzând uneori vătămări „ accidentale" grave sau degene-rând într-un comportament cunoscut ca abuz asupra copilului; •Pedeapsa fizică aplicată copilului determină preluarea de către acesta a unor atitudini şi comportamen-te violente - violenţa naşte violenţă; •Pedeapsa fizică nu-1 învaţă nimic pozitiv pe copil; •Copilul neglijat este marcat de o atitudine de indiferenţă sau timiditate şi de incapacitatea de a-şi o-ganiza activitatea liber.

The family remains, however, the main framework for child development, and the way in which it performs its specific functions influences the functioning of the society as a whole through a variety of factors. The reality of this issue is determined by the situation in the contemporary society that is facing a serious problem, unfortunately in full ascendance, namely child abuse, a problem that concerns and alarm society, and especially professionals in the field of child protection and family. The lack of theoretical knowledge of the terms, concepts, theories related to the problem of child abuse, the consequences of these phenomena on the child's development, the legal shortcomings in child protection, the relatively small number of trained specialists and practical experience in this field constitute, besides the complexity and the difficulty of intervening in such cases, real obstacles to diminishing and preventing child abuse and neglect. Maltreatment and abuse within the family affect the development of the child in its essential dimensions. The effects of these phenomena are profound and unfavorable, accompanying the child throughout his life. Knowing and understanding the child's needs according to his developmental stages, by the parents and adults with whom he interacts, is the opportunity to relate to him correctly and to trace elements of trauma, acting prophylactically and therapeutically. Considering the fact that parents should not see the child as a good of their own, but as a person with their own personality, I think it is necessary to intervene where the family fails to educate and raise the child. This intervention must be in the best interests of the child, but also in the interest of the family. To prevent and combat child abuse, child protection specialists, parents, teachers, the community will have to meddle more often and answer the following question: Why do we need to change something?: • To strike a child is a violation of his fundamental rights as a human being; • Physical punishment is a dangerous practice, sometimes causing serious "accidental" injuries or degene-rating into a behavior known as child abuse; • The physical punishment imposed on the child determines the taking of violent attitudes and behaviors - violence generates violence; • Physical punishment teaches nothing positive about the child; • The neglected child is marked by an attitude of indifference or shyness and the inability to organize his / her free activity.

Cuvinte-cheie
violenţă domestică, adolescent abuzat, modelare de comportament, intervenţie psihologică,

domestic violence, abused adolescent, behavioral modeling, psychological intervention