Perfecționarea sistemului de management în cadrul întreprin-derii în condițiile situațiilor atipice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
160 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 11:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
658:005 (3)
Conducere și administrare în exploatare. Organizare comercială (306)
Management (849)
SM ISO690:2012
ŞARGU, Lilia. Perfecționarea sistemului de management în cadrul întreprin-derii în condițiile situațiilor atipice. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 86-92. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Perfecționarea sistemului de management în cadrul întreprin-derii în condițiile situațiilor atipice

Management system improvement in the company in the conditions of atipical situations


CZU: 658:005
Pag. 86-92

Şargu Lilia
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

Știința și practica managementului a cunoscut progrese semnificative, astfel, pentru întreprinderi în actuale-le au fost oferite diverse oportunități de dezvoltare, menținere, și asimilare de competențe noi în domeniul planificării și organizării. O abordare clasică prin prisma funcțiilor manageriale nu mai este suficientă, fapt ce a condus auto-rul la dezvoltarea abordării sistemice manageriale pentru realizarea unui model de acțiune în contextul situațiilor atipice privind dezvoltarea performanțelor de viitor ale întreprinderii. În condițiile actuale, este nevoie de o perspectivă integratoare asupra mai multor activități caracteristice mediului intern al întreprinderii precum: comercializarea, marketingul și implementarea sistemelor de management al calității. Autorul, în contextul de perspectivă generează idei în favoarea eforturilor locale pe fiecare dimensiune de marketing, comercializare și sistem de calitate, care în complex abordate vor contribui la perfecționarea sistemului de management al întreprinderii.

Management science and practice has made significant progress, thus for companies in the present, various opportunities have been offered to develop, maintain, and assimilate new skills in planning and organization. A classical approach to managerial functions is no longer sufficient, which led the author to develop a managerial system approach to develop a model of action in the context of atypical situations of developing the enterprise's future performance. Under current circumstances, an integrative perspective is needed on several activities characteristic of the company's internal environment such as: marketing, marketing and implementation of quality management systems. The author in the context of perspective generates ideas in favor of local efforts on every dimension of marketing, marketing and quality system, which in complex approach will contribute to the improvement of the enterprise management system.

Cuvinte-cheie
perfecționarea sistemului de management, Întreprindere, situație atipică, calitate, marketing,

improving the management system, enterprise, atypical situation, Quality, marketing