Combating different forms of terrorism manifestations: general and criminal law issues
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
625 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-02 10:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.326 (24)
Infracțiuni împotriva statului (552)
SM ISO690:2012
SÎLI, Vitalie. Combating different forms of terrorism manifestations: general and criminal law issues. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 203-217. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Combating different forms of terrorism manifestations: general and criminal law issues

Combaterea formelor de manifestare a terorismului: aspecte de ordin general și juridico-penal


CZU: 343.326
Pag. 203-217

Sîli Vitalie
 
University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

Asigurarea unui mediu adecvat de securitate tuturor cetăţenilor reprezintă una din principalele sarcini ale statului. Obiectivul enunţat poate fi atins, în primul rând, prin identifi carea principalelor ameninţări la adresa securităţii. În prezent, printre cele mai grave și mai dinamice fenomene negative se evidenţiază terorismul. Pentru prevenirea și combaterea efi cientă a acestuia este necesară adoptarea unui complex de măsuri în diverse domenii. În acest sens, un rol deosebit de important revine măsurilor juridico-penale orientate spre prevenirea și combaterea manifestărilor cu caracter terorist. Printre eforturile întreprinse la nivel legislativ remarcăm includerea în legislaţia penală a Republicii Moldova a noţiunii de infracţiune cu caracter terorist, menţionarea faptelor penale atribuite la această categorie de infracţiuni și a sancţiunilor aplicabile în cazul comiterii acestora. De asemenea, pentru reglementarea domeniului de prevenire și combatere a terorismului, deosebit de importantă este adoptarea Legii nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, prin care este stabilit cadrul juridic și organizatoric al activităţii de prevenire și combatere a terorismului, modul de coordonare a activităţii subdiviziunilor specializate, a acţiunilor întreprinse de autorităţile publice centrale și locale, de asociaţiile și organizaţiile obștești, persoanele cu funcţii de răspundere și alte persoane, precum și drepturile, obligaţiile și garanţiile persoanelor implicate în această activitate.

Ensuring an adequate security environment for all citizens is one of the main tasks of the state. The stated objective can be reached, first of all, by identifying the main threats to security. At present, terrorism is highlighted among the worst and most dynamic negative phenomena. In order to prevent and effectively combat it, it is necessary to adopt a set of measures in various fields. In this respect, a particularly important role is given to legal measures aimed at preventing and combating terrorist manifestations. Among the efforts at the legislative level, we note the inclusion of the concept of terrorist offenses in the criminal law of Moldova and the determining of criminal acts attributed to this category of offenses and sanctions for committing them. The adoption of Law no. 120 of 09.21.2017 on preventing and combating terrorism was also very important for the regulation of this field. The law establishes the legal and organizational framework, the coordination of the activities of the specialized bodies, the way of actions coordination between central and local public authorities, the public associations and organizations, the officials and civil persons, as well as the rights, obligations and guarantees of those involved in this activity.

Cuvinte-cheie
activitate teroristă, terorism, act terorist, infracţiune cu caracter terorist, forme de manifestare a terorismului, ideologie extremistă, prevenirea terorismului, combaterea terorismului, infracţiuni conexe terorismului, element de terorizare,

terrorist activity, terrorism, terrorist act, terrorist offenses, forms of terrorism, extremist ideology, terrorism prevention, counter-terrorism, terrorist-related offenses, terrorist elements