Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
123 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-03 11:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(478) (53)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (807)
SM ISO690:2012
GROSU, Ruslana. Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 40-57. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman

Some stereotypes in the foreign policy of the Republic of Moldova in relations with actors from the muslim geopolitic area


CZU: 327(478)
Pag. 40-57

Grosu Ruslana12
 
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

Articolul a fost elaborat pornind de la ideea că atât stereotipurile, cât și prejudecățile joacă un rol determinant în stabilirea și evoluția relațiilor dintre state, argumentele fiind articulate în jurul unor ipoteze venite dinspre mediul empiric al politicii externe și raporturile interetatice. Anume escaladarea situației în Orientul Mijlociu și posibilele repercusiuni asupra relațiilor Republicii Moldova cu unele state musulmane au adus în perimetrul studiului subiectul stereotipurilor și prejudecăților. Cercetătoarea a trasat o paralelă între starea reală a relațiilor Republicii Moldova cu unele state musulmane și perspectiva de dezvoltare a acestora, pornind de la gradul de percepție a diferențelor cultural-religioase, considerate o strategie de aplicare a contrastereotipurilor după un model considerat funcțional în raporturile Republicii Moldova cu partenerii săi, în special din Orientul Mijlociu. Autoarea consideră că unele reprezentări eronate apar ca efect al interacțiunilor dintre state care aparțin unor arealuri civilizaționale diferite, promovând apropieri sau respingeri în afara realităților obiective, mai ales că etnostereotipurile uneori ar putea dirija comportamentele și pozițiile statelor, problema etnostereotipurilor constând nu în gradul lor de adecvare cu realitatea, ci în modul lor de transpunere în anumite luări de poziții. Cercetătoarea a exprimat convingere că relațiile bilaterale cu țările din spații culturalreligioase diferite încep să fie ghidate nu doar de interese economice sau realități politice obiective, ci și de anumite categorii iraționale din care fac parte stereotipurile și prejudecățile.

The article was based on idea that both stereotypes and prejudices play a decisive role in the establishment and evolution of relations between states, the arguments being articulated around hypotheses coming from the empirical environment of foreign policy and relations among states. Namely the escalation of the situation in the Middle East and the possible repercussions on the relations of the Republic of Moldova with some Muslim states brought the subject of stereotypes and prejudices into the research focus. The researcher drew a parallel between the real state of the bilateral relations of the Republic of Moldova with certain muslim states and the perspective of their development, starting from the degree of perception of the cultural-religious differences, considering relevant a contrastereotyping strategy according to a functional model in the relations of the Republic of Moldova with its partners, especially from the Middle East. The author believes that some erroneous representations appear as the effect of interactions between states belonging to different civilization area, promoting approaches or rejections outside objective realities, especially as ethnostereotypes can sometimes influence the behavior and positions of states, the problem of ethnostereotypes consisting not of their adequacy degree with reality, but in their implementation into certain positions. The researcher expressed her conviction that the bilateral relations with countries from different cultural-religious spaces are being guided not only by economic interests or objective political realities, but also by some irrational categories, including stereotypes and prejudices.

Cuvinte-cheie
stereotip, prejudecata, Republica Moldova, cooperare, relații diplomatice, state musulmane,

stereotypes, prejudice, the Republic of Moldova, Cooperation, diplomatic relations, Muslim states