Reactualizarea coordonatei confesional-religioase a relațiilor internaționale postrăzboi rece
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
136 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-12 14:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327+322 (1)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (823)
Relațiile dintre biserică și stat. Politica față de religie. Politica ecleziastică (15)
SM ISO690:2012
JUC, Victor. Reactualizarea coordonatei confesional-religioase a relațiilor internaționale postrăzboi rece. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 7-30. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Reactualizarea coordonatei confesional-religioase a relațiilor internaționale postrăzboi rece

Reactualization confesional-religious coordinate of post - Cold War international relations


CZU: 327+322
Pag. 7-30

Juc Victor
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

În acest articol este analizat procesul de revenire a factorului confesional-religios în calitate de actor cu pondere importantă în relațiile internaționale postrăzboi rece, avînd impact major asupra securității internaționale. Obiectivul trasat este valorificat prin reliefarea mai multor subiecte supuse cercetării științifice, precum: raporturile dintre confesiune, religie și biserică, dat fiind că frecvent nu sunt diferențiate conceptual și instituțional; redevenirea factorului confesional-religios și a structurilor instituționalizate de acest tip în contextul reconfigurării modelului de ordine mondială postrăzboi rece și redimensionării arhitecturii de securitate internațională; interconexiunea dintre factorul confesionalreligios și sfera relațiilor internaționale, dat fiind că fiecare religie elaborează propriul sistem axiologic și propriul model de comportament internațional: raporturile dintre civilizație și cultură, impactul lor asupra mediului internațional; diferențele dintre spaţii georeligioase, impactul lor asupra securității internaționale, regionale și subregionale; evaluarea surselor de conflict motivate confesional-religios.

This article analyzes the process of returning the confessional-religious factor as an actor with an important weight in the post-war international relations, having a major impact on international security. The objective is highlighted by several subjects subject to scientific research, such as: the relationship between confession, religion and church, since it is often not conceptually and institutionally differentiated; the re-emergence of the confessionalreligious factor and the institutionalized structures of this type in the context of the reconfiguration of the post-war global order model and the reshaping of the international security architecture; the interconnection between the confessional-religious factor and the sphere of international relations, since each religion develops its own axiological system and its own model of international behavior: the relations between civilization and culture, their impact on the international environment; differences between geo-religious areas, their impact on international, regional and sub-regional security; assessing sources of confessional-religious conflict.

Cuvinte-cheie
factor confesional-religios, biserică, relaţii internaţionale, securitate internațională, conflict motivat religios, georeligie,

religious confessional factor, the church, international relations, international security, religiously motivated confl ict, geo-religion