Dezvoltarea personală a studenţilor în contextul învăţării sociale.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
161 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-20 18:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6:378 (3)
Psihologie socială (465)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1280)
SM ISO690:2012
DAVIDESCU, Elena. Dezvoltarea personală a studenţilor în contextul învăţării sociale.. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 119-123. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Dezvoltarea personală a studenţilor în contextul învăţării sociale.

Personal development of students in the context of social education


CZU: 316.6:378
Pag. 119-123

Davidescu Elena
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

Învăţarea în universitate este doar o componentă a procesului de învăţare la care este supus omul de-a lungul vieţii sale. Ea nu poate şi nici nu-şi propune să rezolve întreaga structurare a fiinţei umane. Procesul de învăţare în care relaţia profesor-student (grup de studenţi) este explicită şi se desfăşoară în universitate nu epuizează procesul de învăţare. Integrând acest tip de învăţare, societatea face apel şi la învăţarea socială adică la procesul prin care gru-puri de oameni (profesionale, sportive, etnice, naţionale) însuşesc modele de gândire şi atitudinale proprii normelor şi valorilor timpului social în care trăiesc sau produse de ei înşişi.

Learning in the university is only a component of the learning process that man is subjected to throughout his life. It can not and does not propose to solve the entire structure of the human being. The learning process in which the teacher-student relationship (student group) is explicit and conducts in the university does not exhaust the learning process. By integrating this type of learning, society also appeals to social learning, ie to the process by which groups of people (professional, sports, ethnic, national) assimilate models of thinking and attitudes to the norms and values of the social time in which they live or produce themselves .

Cuvinte-cheie
dezvoltarea personală, învăţarea socială, dezvoltarea psihică şi socială, dezvoltarea intelec-tuală, dezvoltarea afectivă, dezvoltarea socio-morală,

personal development, social learning, mental and social development, intellectual development, affective development, socio-moral development