Educaţie interculturală, strategii şi tehnici de învăţare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
248 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-21 20:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015 (333)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1559)
SM ISO690:2012
COJOLEANCĂ, Bogdan. Educaţie interculturală, strategii şi tehnici de învăţare. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 116-119. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Educaţie interculturală, strategii şi tehnici de învăţare

Intercultural education. strategies and learning techniques


CZU: 37.015
Pag. 116-119

Cojoleancă Bogdan
 
Seminarul Teologic -Mitropolitul Dosoftei- Suceava
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

Pregătirea pentru interculturalitate înseamnă în primul rând un efort continuu de autoconstrucţie interioară,de reflecţie personală şi instituţională asupra cadrelor ideatice, într-un efort de cunoaştere şi respect a propriilor valori şi a respectului faţă de valorile celuilalt. Activitatea de învăţare devine o învăţare a acceptării alterităţii, un proces de formare a maturităţii culturale concretizată în competenţă interculturală, incluzând toate palierele comunicării. Metodele activ participative dau frâu liber imaginaţiei, ideilor neobişnuite şi originale, a părerilor neconven-ţionale, provocând o reacţie în lanţ, constructivă, de creare a „ideilor pe idei”. Educaţia interculturală presupune o reorientare şi nuanţare a metodelor, accentuând acele aspecte capabile de a dezvolta o dinamică interculturală, astfel încât să le permită elevilor să colaboreze, să se exprime. Utilizarea metodelor nuanţate intercultural permite ca învăţarea în şcoli şi clase eterogene să constituie un avantaj pentru fiecare copil, nu un handicap. Metodele tradiţionate alături de cele activ- participative sunt îmbinate în funcţie de creativitatea fiecărui cadru didactic: conversaţia euristică ajută elevii să formuleze întrebări, explicaţia, să înţeleagă anumite conţinuturi, dezbaterea, să-şi formeze opinii, mozaicul, să-şi dezvolte sentimentul de responsa-bilitate, studiul de caz, capacitatea de analiză, jocul de rol, ajută elevii să devină empatici.

Preparing for interculturality means primarily an ongoing effort to rebuild the inner reflection on personal and institutional frameworks of ideas, in an effort to know and respect one's own values and respect them .Learning becomes an activity of accepting the others, a process of formation of cultural maturity embodied in intercultural competence, including all levels of communication. Participative methods reveal the imagination, the unusual and original ideas, the unconventional views, causing a reaction chain, constructive, creating, ideas on ideas'. Intercultural education involves a shift and shading methods, emphasizing those aspects capable of developing intercultural dynamics in order to allow students to collaborate and express themselves. Using these type of methods, allows nuanced intercultural learning in schools and heterogeneous classes ,for each child being an advantage, not a handicap. Traditional methods with the active - participation are put together, by teachers: in heuristic conversation, helping students to formulate questions, explanation, in order to understand certain contents , to form their own opinions, mosaic, to develop their sense of responsibility , case studies, the capacity, the role-playing helps students to become empathic.

Cuvinte-cheie
educaţie interculturală, psihologie, valori,

intercultural education, psychology, values