Analiza psihologico-juridică a prevenției consumului de droguri la nivel național și internațional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
17 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.575:613.8 (1)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (156)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (42)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Aurelia. Analiza psihologico-juridică a prevenției consumului de droguri la nivel național și internațional. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 107-113. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Analiza psihologico-juridică a prevenției consumului de droguri la nivel național și internațional

The psychological and legal analysis of the prevention of drug use at national and international level


CZU: 343.575:613.8
Pag. 107-113

Cojocaru Aurelia
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

Prezenta cercetare este dedicată problematicii privind consumul de droguri la adolescenţi și răspunderea ju-ridică pentru circulaţia ilegală a drogurilor. Întru realizarea acestei cercetări, a fost utilizată literatura de specialitate şi studiile de caz inclusiv și practica judiciară, prin aceasta asigurându-se corelaţia aspectelor teoretice cu soluţiile propuse în lucrare la nivel moral, etic, psihologic și juridic. Au fost folosite multiple izvoare normative de referinţă, precum şi lucrări ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi din străinătate. În urma cercetărilor efectuate, a fost elucidată natura psihosocială şi juridică a consumului de droguri, a contravențiilor și infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei drogurilor, etnobotanicelor sau analogii aces-tora. De asemenea, a fost analizată consilierea individuală în tratamentul şi prevenirea narcomaniei, precum și au fost descoperite și redate strategiile de prevenire a consumului de droguri.

Is devoted to the scientific research on drug abuse among adolescents and legal liability for the illegal circulation of drugs. Specialized literature and case studies were used in order to achieve this results, including judicial practice, thereby ensuring the correlation of the theoretical aspects with the solutions proposed in the work at a moral, ethical, psychological and legal level. Thus, there was used a plenty of normative sources and scientific works of our and foreign authors as well. This research reveales the psychosocial and legal nature of drug use, contraventions and crimes committed in the sphere of drug trafficking, ethnobotanics or their analogues. Individual counseling in the treatment and prevention of drug addiction has also been analyzed, and drug prevention strategies have been discovered and replicated.

Cuvinte-cheie
droguri, stupefiante, substanţe narcotice, substanțe psihotrope, analoage, precursori, circula-ţie ilegală, trafic, narcotism, narcomanie,

narcotics, narcotic drugs, narcotic substances, psychotropic substances, analogs, precursors, illegal circulation, traffic, narcotism, narcomania