Procesul managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
143 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-04 06:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.773:005(478) (1)
Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (397)
Management (849)
SM ISO690:2012
CATAN, Petru; POPA, Viorica. Procesul managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare din Republica Moldova. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 49-56. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Procesul managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare din Republica Moldova

The process of strategic management in microfinance institutions from Republic of Moldova


CZU: 336.773:005(478)
Pag. 49-56

Catan Petru1, Popa Viorica2
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Acest articolul are ca scop central cercetarea sectorului de microfinanţare din Republica Moldova din per-spectiva procesului de perfecționare a managementului strategic. Prin urmare, actualitatea prezentului articol cuanti-fică etapele cele mai importante ale procesului de management strategic din cadrul instituțiilor de microfinanțare din Republica Moldova. Autorii, au luat ca exemplu trei lideri ai pieței de microfinanțare (Microinvest, Prime Capital și S.A. Corporația de Finanțare Rurală) în perioadei 2010-2018. Principalele rezultate științifice obținute în articol, în urma cercetării, este identificarea poziției instituțiilor de microfinanțare la nivel de sector, rezultatele economico-financiare care descriu cantitativ și calitativ dezvoltarea sectorului de microfinanţare din Republica Moldova din ultimii 11 ani, ne ajută să cuantificăm starea în care se află sectorul de microfinanțare și constituie un început în analiza strategică a sectorului de microfinanțare prin conturarea viziunii și perspectivele de dezvoltare pe viitor. Metodele principale de cercetare au fost: analiza sistemică, sinteza, logică,etc.

This article focuses on the research of the microfinance sector in the Republic of Moldova from the perspec-tive of the process of improvement of the strategic management. Consequently, the actuality of this article quantifies the most important mile stones of the strategic management process with in the microfinance institutions of the Republic of Moldova. The authors took as example three leaders of the microfinance market (Microinvest, Prime Capital and J.S.C. Rural Financing Corporation) for the period 2010-2018. The main scientific results obtained in the article are the identification of the position of the microfinance institutions at the sector level. Economic and financial results that quantitatively and qualitatively describe the development of the microfinance sector in the Republic of Moldova in the last 11 year shelp us quantify the state in which the microfinance sector is placed and represent a start in the strategic analysis of the microfinance sector by shaping the vision and future prospects for development. The main used research methods were: systemic analysis, synthesis, logic, etc.

Cuvinte-cheie
sectorul financiar nebancar, IMM-uri, împrumuturi, instituţii de microfinanţare,

nonbankfinancial sector, SMEs, loans, microfinance institutions