Dispoziția de reținere din sala de judecată în cazul condamnării la pedeapsa închisorii - reglementare şi jurisprudență națională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
153 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-25 13:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.26 (14)
Drept penal în general (332)
SM ISO690:2012
IONIŢĂ, Diana. Dispoziția de reținere din sala de judecată în cazul condamnării la pedeapsa închisorii - reglementare şi jurisprudență națională. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 41-43. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Dispoziția de reținere din sala de judecată în cazul condamnării la pedeapsa închisorii - reglementare şi jurisprudență națională

Rules governing the court-room arrest of people sentenced to prison - regulations and national jurisprudence


CZU: 343.26
Pag. 41-43

Ioniţă Diana
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Aplicarea arestării preventive se află nu doar în vizorul doctrinei juridice din țările europene, aceasta proble-mă căpătând, în ultimul timp, o tentă politico-juridică. Faptul dat este determinat de mai mulți factori, inclusiv de necesitatea protejării drepturilor unor grupuri vulnerabile cum sunt minorii, de necesitatea diminuării populației penitenciare ș.a. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în bogata jurisprudență privind materia art. 5 al Convenți-ei, a trasat anumite linii directoare în ceea ce privește condițiile și limitele aplicării arestării preventive, plasând pe primul plan prezumția libertății ca punct de reper la examinarea unei situații concrete. Curtea apreciază negativ utilizarea în exclusivitate a unor temeiuri formale sau citarea unor texte de lege la emiterea hotărârilor judecătorești de aplicare a arestării. Necesitatea concretizării temeiurilor de arestare este în funcție de durata aplicării măsurii date. Curtea a constatat mai multe deficiențe în materie de aplicare a arestării în sistemul de drept al Republicii Mol-dova. Acestea se refereau atât la normele juridice aplicate în domeniu, cât și la practica instituită. Este un fapt con-statat că sistemul național se confruntă cu mai multe probleme, cum ar fi: motivarea hotărârilor judecătorești; inter-pretarea neuniformă a legii de către judecători la aplicarea arestării; încălcarea obligației de acționa cu diligență în cazul persoanelor arestate; ezitarea de a examina totalitatea de probe în confirmarea necesității arestării, lipsa comu-nicării clientului cu avocatul; problema accesului avocatului la materialele dosarului, lipsa informării complete des-pre toate acuzaţiile aduse

The application of pre-trial arrest is not only under radar of legal doctrine of European countries. This issue has lately gained a legal and political touch. This fact is determined by multiple factors, including, by the need to protect the rights of certain vulnerable groups such as minors, by the need to decrease prison population and by other factors. The European Court of Human Rights, in its rich case-law concerning Article 5 of the Convention has traced certain guiding lines in regard to the requirements and the limits of applying the pre-trial arrest, giving priority to the presumption of freedom as the landmark when examining a concrete situation. The Court negatively appreciates the exclusive use of formal reasons or mere citation of legal texts at the issuance of judicial rulings regarding the application of pre-trial arrest. The need to specify the grounds for arrest depends on the duration of this specific measure. The Court has acknowledged multiple deficiencies in the Moldovan legal system in the area of applying the pre-trial arrest. Such deficiencies targeted both the legal norms applied in this field and the instituted practice. It is a well-established fact that the national system faces numerous problems, such as: the reasoning of court rulings, nonuniform interpretation of the legislation by judges when applying pre-trial detention, breaching the obligation to act diligently in relation to the arrested persons, hesitation to review the entirety of evidence pool for confirming the need for pre-trial detention, the lack of communication between the client and the defence attorney, the problem of defence attorney’s access to the case-file documents, the lack of a thorough information about all charges brought against the person. Some researches carried out in the Republic of Moldova acknowledged that the issue of pre-trial detention is still a systemic one although efforts have been made to greatly decrease the problems in this segment of criminal procedure.

Cuvinte-cheie
arest, drepturi ale omului, convenţie, măsură, probleme, prezumpţie, procedură penală,

arrest, human rights, convention, measure, problems, presumption, criminal procedure

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-78894</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018-12-27</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>41</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1106</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/78894</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Dispoziția de reținere din sala de judecată &icirc;n cazul condamnării la pedeapsa &icirc;nchisorii - reglementare şi jurisprudență națională</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>arest; drepturi ale omului; convenţie; măsură; probleme; prezumpţie; procedură penală; arrest; human rights; convention; measure; problems; presumption; criminal procedure</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Aplicarea arestării preventive se află nu doar &icirc;n vizorul doctrinei juridice din țările europene, aceasta proble-mă căpăt&acirc;nd, &icirc;n ultimul timp, o tentă politico-juridică. Faptul dat este determinat de mai mulți factori, inclusiv de necesitatea protejării drepturilor unor grupuri vulnerabile cum sunt minorii, de necesitatea diminuării populației penitenciare ș.a. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, &icirc;n bogata jurisprudență privind materia art. 5 al Convenți-ei, a trasat anumite linii directoare &icirc;n ceea ce privește condițiile și limitele aplicării arestării preventive, plas&acirc;nd pe primul plan prezumția libertății ca punct de reper la examinarea unei situații concrete. Curtea apreciază negativ utilizarea &icirc;n exclusivitate a unor temeiuri formale sau citarea unor texte de lege la emiterea hotăr&acirc;rilor judecătorești de aplicare a arestării. Necesitatea concretizării temeiurilor de arestare este &icirc;n funcție de durata aplicării măsurii date. Curtea a constatat mai multe deficiențe &icirc;n materie de aplicare a arestării &icirc;n sistemul de drept al Republicii Mol-dova. Acestea se refereau at&acirc;t la normele juridice aplicate &icirc;n domeniu, c&acirc;t și la practica instituită. Este un fapt con-statat că sistemul național se confruntă cu mai multe probleme, cum ar fi: motivarea hotăr&acirc;rilor judecătorești; inter-pretarea neuniformă a legii de către judecători la aplicarea arestării; &icirc;ncălcarea obligației de acționa cu diligență &icirc;n cazul persoanelor arestate; ezitarea de a examina totalitatea de probe &icirc;n confirmarea necesității arestării, lipsa comu-nicării clientului cu avocatul; problema accesului avocatului la materialele dosarului, lipsa informării complete des-pre toate acuzaţiile aduse</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The application of pre-trial arrest is not only under radar of legal doctrine of European countries. This issue has lately gained a legal and political touch. This fact is determined by multiple factors, including, by the need to protect the rights of certain vulnerable groups such as minors, by the need to decrease prison population and by other factors. The European Court of Human Rights, in its rich case-law concerning Article 5 of the Convention has traced certain guiding lines in regard to the requirements and the limits of applying the pre-trial arrest, giving priority to the presumption of freedom as the landmark when examining a concrete situation. The Court negatively appreciates the exclusive use of formal reasons or mere citation of legal texts at the issuance of judicial rulings regarding the application of pre-trial arrest. The need to specify the grounds for arrest depends on the duration of this specific measure. The Court has acknowledged multiple deficiencies in the Moldovan legal system in the area of applying the pre-trial arrest. Such deficiencies targeted both the legal norms applied in this field and the instituted practice. It is a well-established fact that the national system faces numerous problems, such as: the reasoning of court rulings, nonuniform interpretation of the legislation by judges when applying pre-trial detention, breaching the obligation to act diligently in relation to the arrested persons, hesitation to review the entirety of evidence pool for confirming the need for pre-trial detention, the lack of communication between the client and the defence attorney, the problem of defence attorney&rsquo;s access to the case-file documents, the lack of a thorough information about all charges brought against the person. Some researches carried out in the Republic of Moldova acknowledged that the issue of pre-trial detention is still a systemic one although efforts have been made to greatly decrease the problems in this segment of criminal procedure.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31091</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31091</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31091-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ioniţă</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Diana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>