Reglemntarea procedurii de încuviințare a adopției în codul de procedură civilă al Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
30 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-16 10:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.633(478) (2)
Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori (151)
SM ISO690:2012
PRISAC, Alexandru. Reglemntarea procedurii de încuviințare a adopției în codul de procedură civilă al Republicii Moldova. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 18-23. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Reglemntarea procedurii de încuviințare a adopției în codul de procedură civilă al Republicii Moldova

Legal provisions of the proceedings in the civil procedure of the Republic of Moldova


CZU: 347.633(478)
Pag. 18-23

Prisac Alexandru
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

În prezentul articol este analizată ordinea de examinare a pricinilor privind încuviințarea adopției în lumina Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. Sunt evidențiate anumite aspecte legate de aplicarea corectă în practica judiciară a normelor de procedură civilă ce țin de încuviințarea de instanța de judecată a adopției. De asemenea, sunt analizate condițiile de încuviințare a adopției naționale și internaționale prin prisma Legii privind regimul juridic al adopției nr. 99 din 28.05.2010. În particular, s-au dat soluții privitor la contradicțiile între prevederile legii menționate și cele din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Au fost înaintate propuneri de lege ferenda privind îmbunătățirea cadrului legal în acest domeniu. A fost ana-lizate și reglementările internaționale în domeniul adopției internaționale.

In this article we analises the order of examination of the cases concerning the approval of the adoption in the light of the Civil Procedure Code of the Republic of Moldova. There are some aspects related to the correct application in court practice of the rules of civil procedure that are part of the approval of the court of adoption. Also, the conditions for approval of national and international adoption are examined in the light of the Law on Adoption Legal Status no. 99 of 28.05.2010. In particular, there were solutions to the contradictions between the provisions of the mentioned law and those of the Civil Procedure Code of the Republic of Moldova. Proposals have been made on the improvement of the legal framework in this area. International regulations on international adoption were also analyzed.

Cuvinte-cheie
adopţie, încuviințare, procedură, hotărâre, juridic,

adoption, approval, procedure, resolute, Legal