Identitatea virtuală la adolescenţi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
441 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 10:47
SM ISO690:2012
PALADI, Aliona. Identitatea virtuală la adolescenţi. In: Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology. 29-30 noiembrie 2018, Chisinau. Chișinău, Republic of Moldova: CEP USM, 2018, pp. 9-10.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research 2018
Conferința "International Conference of Applied psychology"
Chisinau, Moldova, 29-30 noiembrie 2018

Identitatea virtuală la adolescenţi

Teenagers virtual identity


Pag. 9-10

Paladi Aliona
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2019


Rezumat

Identitatea reală este dobândită pe parcursul vieții, dar mai cu seamă se amplifică în perioada adolescenței. Ea depinde de aprecierea ori dezaprecierea celorlalți și de modalitatea de procesare cognitivă a acestor informații despre sine. Formarea unei identități se referă însă și la spectrul virtual, care, la rândul său, completează profilul persoanei cu calități și trăsături individuale, care uneori nu sunt racordate la personalitatea adolescentului. Identitatea virtuală reprezintă o parte componentă a personalității care trăiește în contextul actual al societății contemporane și repre-zintă o formațiune mai nouă din punct de vedere științific. Profilul virtual (avatarul) este adesea idealizat și are drept scop acumularea unor aprecieri și comentarii bazate pe admirație, aprecierea pozitivă ori pe confirmarea unor virtuți. Între identitatea virtuală și dependența de Internet există legătură care se poate explica prin faptul că timpul petrecut în exces în spațiul cibernetic, în afară de simptomele fizice (precum oboseala, cefaleea etc.), declanșează la adolescenți anumite trăiri și stări deprimante care pot fi explicate prin neconcordanța dintre Eul real și cel virtual.

Real identity is acquired in the course of life, but, above all, it increases during adolescence. It depends on the appreciation or disapproval of others and on the cognitive processing way of the about information about self. The formation of an identity also refers to the virtual spectrum, which in turn complements the personal profile with individual qualities and characteristics that sometimes are not linked to the personality of the teenager. Virtual identity is a part of the perso-nality that lives in the contemporary context of the modern society and represents a newer formation from a scientific point of view. The virtual profile (avatar) is often idealized, and aims to accrue some appreciations and comments based on admiration, positive appreciation or the confir-mation of virtues. There is a link between virtual identity and Internet addiction, which can be explained by the fact that excess time spent in cyberspace, apart from physical symptoms such as fatigue, headache, etc., triggers teenagers՚ certain feelings and depressing states that can be explained through the mismatch between the real and the virtual ego.

Cuvinte-cheie
spațiu virtual, avatar (profil virtual), adolescent vulnerabil, identitate, interrelaționare virtuală, evadare (efugionism),

virtual space, avatar (virtual profile), vulnerable teenager, identity, virtual interrelation, escape (efugionism)