Boala ficatului gras non-alсooliс. Mеtodе non-invazivе de diagnostic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
352 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-13 12:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-003.8-008.9-07 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1103)
SM ISO690:2012
NAMOLOVAN, Polina; TCACIUC, Eugen; BERLIBA, Elina; ŢURCAN, Svetlana; TOFAN-SCUTARU, Liudmila; ŢURCANU, Adela; MUNTEANU, Andrei; BUGA, Diana; PELTEC, Angela. Boala ficatului gras non-alсooliс. Mеtodе non-invazivе de diagnostic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 177-184. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Boala ficatului gras non-alсooliс. Mеtodе non-invazivе de diagnostic

Non-alcoholic fatty liver disease. Non-invasive methods of diagnosis

Неалкогольная жировая болезнь печени. Неинвазивные методы диагностики


CZU: 616.36-003.8-008.9-07
Pag. 177-184

Namolovan Polina, Tcaciuc Eugen, Berliba Elina, Ţurcan Svetlana, Tofan-Scutaru Liudmila, Ţurcanu Adela, Munteanu Andrei, Buga Diana, Peltec Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

Boala ficatului gras non-alсooliс (BFGNA) este o cauză din ce în ce mai răspândită a afecțiunilor hepatice cronice și include o serie de boli,variind de la steatoza simplă la steatohepatita non-alcoolică (SHNA), fibroză, ciroză și eventual carcinomul hepatocelular. Este destul de dificil să suspectăm această boală la un stadiu precoce, având în vedere că majoritatea pacienților sunt aparent asimptomatici. Puncția biopsie hepatică (PBH) se consideră în continuare standardul de aur pentru diagnosticul BFGNA, dar limitările salе au făсut сa o marе partе a сеrсеtărilor modеrnе să sе dirесționеzе spre implementarea unor mеtodе dе diagnostiс noi, nеinvazivе, сarе să asigurе o сuantifiсarе сât mai еxaсtă a stеatozеi și fibrozеi hеpatiсе, și сarе să aibă o sufiсiеntă aсuratеțе, pеntru a pеrmitе atât un diagnostiс prесis, сât și posibilitatеa monitorizării еvoluțiеi hеpatopatiеi prin rеpеtabilitatе și rеproduсtivitatе. În această lucrare au fost evaluate unele metode neinvazive pentru diagnosticul steatozei simple, SHNA și BFGNA, incluzând atât indici serologici, cât și examenări imagistice. Metodele imagistice cuprind ultrasonografia, elastografia, tomografia computerizată și imagistica prin rezonanță magnetică (RMN), inclusiv modalitatea de a evalua dеnsitatеa protoniсă a fraсțiеi dе grăsimi și RMN - spectroscopia. Unii biomarkeri serologici importanți, elucidați aici, sunt acidul hialuronic și laminina, citokeratina-18, biomarkerii respiratori, microARN-urile circulante, adipocitokinele, protеina transportoarе a rеtinolului, rezistina, haptoglobina, proteina C-reactivă etc. Până în prеzеnt, niсi o mеtodă non-invazivă сonsidеrată sеparat nu arе sufiсiеntă aсuratеţе pеntru a pеrmitе înloсuirеa biopsiеi hеpatiсе în diagnostiсul dе сеrtitudinе al BFGNA, dar utilizându-lе în сombinaţiе, sе poatе rеduсе numărul dе biopsii еfесtuatе pеntru stabilirеa progrеsiеi bolii.

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is an increasingly reported cause of chronic liver disease and includes a number of diseases ranging from simple steatosis to nonalcoholic steatohepatitis (NASH), fibrosis, cirrhosis and eventually hepatocellular carcinoma. It is quite difficult to suspect this disease, until it is too late, considering that the most of the patients are apparently asymptomatic. Liver biopsy is still the gold standard for the diagnosis of NAFLD, but it has some disadvantages, including the risk of complications. That is why a variety of studies suggests that due to the limitation and risk of biopsy, as well as improvement of the diagnostic accuracy of the new non-invasive methods, biopsy can no longer be considered obligatory. In this review several non-invasive markers have been evaluated for the diagnosis of simple steatosis, NASH and NAFLD, including both serological indices and imaging methods. The imaging modalities include ultrasonography with the extra edge of elastography, computed tomography, and magnetic resonance imaging including proton density fat fraction and spectroscopy to provide an estimation of hepatic fat content. Some important serological biomarkers, elucidated here are hyaluronic acid and laminin, caspase-cleaved cytokeratin-18, breath biomarkers, circulating microRNAs, adipocytokines, retinol binding protein, resistin, haptoglobin, C-reactive protein, etc. However, neither biomarkers nor biopsy alone is sufficient to establish an accurate diagnosis, none of these biomarkers is reliable alone, but by using them in combinations is possible to reduce the number of liver biopsy, effectuated to appreciate the progression stage of the disease.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является все более частой причиной хронических заболеваний печени и включает в себя ряд заболеваний, начиная от простого стеатоза до неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), фиброза, цирроза и, в конечном итоге, гепатоцеллюлярной карциномы. Это заболевание довольно трудно заподозрить вовремя, учитывая, что большинство пациентов, практически, бессимптомны. Биопсия печени, по-прежнему, остается золотым стандартом для диагностики НАЖБП, но имеет ряд недостатков, в том числе, и риск серьёзных осложнений. Различные исследования показали, что из-за ограниченности и риска биопсии, а также благодаря возросшей точности новых не инвазивных методов диагностики, биопсия может больше не рассматриваться как обязательная. В этой статье было исследовано и оценено несколько не инвазивных методов для диагностики простого стеатоза, НАСГ и НАЖБП, включая как серологические маркёры, так и методы лучевой визуализации. Методы лучевой диагностики включают ультразвуковое исследование, эластографию, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию, в том числе, определяющую протонную плотность в доле жира, и спектроскопию для оценки содержания жира в печени. Наряду с вышеуказанными лучевыми методами, тут так же описаны и разъяснены некоторые важные серологические биомаркёры, включая гиалуроновую кислоту и ламинин, расщепленный каспазой цитокератин-18, биомаркёры дыхания, циркулирующие микроРНК, адипоцитокины, ретинол-связывающий белок, резистин, гаптоглобин, С-реактивный белок и т.д. Однако, следует заметить, что ни отдельно взятого биомаркера, ни биопсии недостаточно для установления точного диагноза; ни один из этих методов не является надежным в отдельности, но их использование в комбинации способно уменьшить количество биопсий печени, производимых для оценки степени прогрессирования заболевания.

Cuvinte-cheie
adipocitokine, biomarkeri neinvazivi, biopsia hepatică, boala ficatului gras non-alcoolică, elastografia, RMN-spectroscopia, steatoza hepatică, tomografie computerizată, ultrasonografia,

adipocytokines, computed tomography, hepatic steatosis, liver biopsy, MR-spectroscopy, non-alcoholic fatty liver disease, non-invasive biomarkers, sonoelastography, ultrasonography,

адипоцитокины, биопсия печени, компьютерная томография, МРТ-спектроскопия, неалкогольная жировая болезнь печени, неинвазивные биомаркеры, соноэластография, стеатоз печени, ультразвуковое исследование