Complicațiile precoce și tardive în transplantul hepatic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
412 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 20:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-089.843-036.1 (2)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1108)
SM ISO690:2012
TOACĂ, Inesa; BERLIBA, Elina; PELTEC, Angela; ŢURCANU, Adela; TARAN, Natalia; IVANCOV, Grigore; BUGA, Diana; PÎRVU, Victor. Complicațiile precoce și tardive în transplantul hepatic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 168-174. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Complicațiile precoce și tardive în transplantul hepatic

Early and late complications in liver transplantation

Ранние и поздние осложнения при пересадке печени


CZU: 616.36-089.843-036.1
Pag. 168-174

Toacă Inesa, Berliba Elina, Peltec Angela, Ţurcanu Adela, Taran Natalia, Ivancov Grigore, Buga Diana, Pîrvu Victor
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

Transplantul hepatic este larg acceptat ca o modalitate terapeutică eficientă în ireversibilitatea afecțiunilor hepatice acute și cronice. Succesul transplantului de ficat a crescut considerabil în ultimele 2 decenii și mai multe progrese au fost făcute de la primul transplant de ficat uman. Această procedură a devenit o rutină, cu un rezultat excelent, atât cât privește calitatea, cât și durata supraviețuirii. Rezultatele transplantului hepatic s-au îmbunătățit datorită progreselor tehnicii intraoperatorii, o mai bună înțelegere a cursului prognosticului, a mai multor boli hepatice, noilor strategii împotriva infecțiilor virale, medicației imunosupresoare care vor preveni și alte disfuncții de grefă în viitor. Cu toate acestea complicațiile pe termen lung și scurt sunt frecvente și contribuie la o mortalitate și morbiditate semnificativă. Una dintre provocările majore cu care se confruntă comunitatea de transplant este creșterea complicațiilor metabolice, care afectează viața și supraviețuirea pe termen lung.

Liver transplantation (LT) is widely accepted as an effective therapeutic modality for a variety of irreversible acute and chronic liver disease. The success of liver transplantation has increased steadily over the last two decades and several advances have been made since the first human liver transplant. This procedure has become routine with an excellent outcome in terms of both quality and length of survival. The results of liver transplantation have improved due to advances in perioperative technique, a better understanding of the course and prognosis of several liver disease, improved immunosuppressive therapy and more effective postoperative care. One of the major challenges facing the transplant community is the increasing metabolic complications that are now affecting quality of life and long-term survival. Thus, knowledge of complications that emerge during follow up period, early and accurate establishment of diagnosis, and prompt institution of appropriate interventions are essential for optimal patient and graft outcome.

множества необратимых острых и хронических заболеваний печени. Успех трансплантации печени неуклонно возрастал в течение последних двух десятилетий, и с момента первой трансплантации печени человеку, был достигнут ряд успехов. Результаты трансплантации печени улучшились благодаря достижениям в пери операционный помощи. Одной из основных проблем, стоящих перед сообществом трансплантологии, является увеличение метаболических осложнений, которые в настоящее время влияют на качество жизни и долгосрочную выживаемость. Таким образам, знание об осложнениях, возникающих в течение периода наблюдения, раннего и точного установления диагноза и быстрого учреждения соответствующих вмешательств имеют важное значения для оптимального исхода пациента.

Cuvinte-cheie
transplant hepatic, imunosupresie, infecţie, disfuncția grefei, complicaţii,

transplant, infections, immunosuppression,

пересадка печени, иммуносупрессия, инфекция, дисфункция трансплантата, осложнения