Scorurile prognostice a riscului de mortalitate la pacienții din lista de așteptare pentru transplantul hepatic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
164 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 16:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-089.843 (12)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1000)
SM ISO690:2012
SPINEI, Veronica; TCACIUC, Eugen; BERLIBA, Elina; ŢURCANU, Adela; TARAN, Natalia; IVANCOV, Grigore; HOTINEANU, Adrian; BUGA, Diana; PÎRVU, Victor; PELTEC, Angela. Scorurile prognostice a riscului de mortalitate la pacienții din lista de așteptare pentru transplantul hepatic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 135-141. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Scorurile prognostice a riscului de mortalitate la pacienții din lista de așteptare pentru transplantul hepatic

Prognostic scores of mortality risk for patients included in the waiting list for liver transplantation

Прогностические показатели риска смертности для пациентов включенных в лист ожидания для трансплантации печени


CZU: 616.36-089.843
Pag. 135-141

Spinei Veronica, Tcaciuc Eugen, Berliba Elina, Ţurcanu Adela, Taran Natalia, Ivancov Grigore, Hotineanu Adrian, Buga Diana, Pîrvu Victor, Peltec Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

La nivel mondial prevalența patologiei hepatice este în creștere semnificativă în ultimul deceniu, înregistrând în Rep. Moldova o rată de 75% din decese cauzate de patologia tractului gastro-intestinal. Tratamentul medicamentos administrat în hepatite cronice și ciroză hepatică are funcția de a stopa evoluția bolii și de a ameliora simptomatica, dar nu de a trata definitiv boala. Așadar, cea mai eficientă metodă de tratament este transplantul hepatic. Pentru stratificarea pacienților incluși în lista de așteptare pentru , au fost introduse câteva scoruri, care evaluează care sunt șansele de a obține un organ . Astfel, ne-am propus să evaluăm multitudinea de scoruri prognostice, pentru a le alege pe cele mai reprezentative și mai eficiente în vederea studierii eficienței or în prognoza mortalității pe termen scurt. În urma analizei literaturii de specialitate, MELD s-a dovedit a fi mai eficient și mai exact în prognozarea mortalității la 3 luni în comparație cu scorul Child-Pugh, care are totuși o precizie indiscutabilă în stabilirea severității patologiei hepatice. Totuși, parametrii calculați de MELD nu sunt suficient de eficienți în prezența complicațiilor cirozei hepatice. Așadar, precizie mai bună au demonstrat-o scorurile MELD-Na și MELD-AS, ce au inclus în calcul și hiponatremia și prezența ascitei, care sunt factori predictivi în evoluția cirozei hepatice. Scorul iMELD (ce are în vederea și vârsta pacienților) a prezentat rezultate bune, luând în considerație că vârsta înaintată prezintă în sine un factor de risc esențial. Mai puțin eficiente s-au dovedit a fi UKELD și upMELD.

Liver disease knows an alarming growth worldwide in the last decade, accounting 75% of deaths from gastro-intestinal pathology in Republic of Moldova. The aim of the drug treatement for chronical hepatitis and liver cirrhosis has the function of stopping disease progression and improve the symptoms, but not treating the disease. Therefore, the most efficient treatment method is liver transplant. In order to predict the survival in patients from the waiting list for liver transplantation, several scores were added to assess the chances of survival before transplantation. Thus, we set out to evaluate the multitude of scores to choose the most representative and most efficient in predicting of short-term mortality. Based on the analysis data from literature, MELD proved to be more effective and accurate in predicting the 3-month mortality compared to the Child-Pugh score, which however has an indisputable precision in determining the severity of the liver disease. However, the parameters computed by MELD are not sufficiently effective in the presence of complications of liver cirrhosis. Therefore, MELD-Na and MELD-AS scores, including hyponatremia and the presence of ascites (which are predictive factors in the evolution of cirrhosis), have shown better accuracy. iMELD score has shown good results, taking into consideration that advanced age itself presents an essential risk factor. Less effective were UKELD and upMELD, which are an adapted versions of MELD score.

В последнее десятилетие наблюдается непрерывный тревожный рост заболеваемости печеночной патологией во всем мире, в Республики Молдова на её долю приходится 75% смертей из всех вызванной патологий желудочно-кишечного тракта. Медикаментозное лечение, применяемое при гепатите и циррозе печени, направлено при торможении прогрессирования заболевания и на купирование симптомов, но не способно окончательно излечить от болезни. Именно поэтому, наиболее эффективным методом лечения является пересадка печени. Для того, чтобы определить вероятность выживаемости пациентов, находящихся в списке ожидания для трансплантации печени, было предложено несколько прогностические шкал, позволяющих точнее оценить шансы на выживаемость до пересадки печени. Таким образом, мы изучили множество подобных шкал, чтобы выбрать наиболее репрезентативные и эффективные в прогнозировании краткосрочной смертности. На основании анализа данных литературы, шкала MELD показала себя более эффективной и точной в прогнозировании смертности в тичение 3 месяца, по сравнению со шкалой Child-Pugh, которая, однако, обладает неоспоримой точностью в том, что касается определения тяжести заболевания печени. Впрочем, параметры, рассчитанные по шкале MELD, недостаточно репрезентативны при наличии осложнений цирроза печени. В таком случае, наиболее точными показали себя шкалы MELD-Na и MELD-AS, которые берут в расчёт гипонатриемию и наличие асцита, которые являются прогностическими факторами в развитии цирроза печени. Шкала iMELD, которая включает и возраст показала хорошие результаты, особенно учитывая, что сам по себе пожилой возраст реципиента представляет собой существенный фактор риска. Наименее эффективными оказались шкалы UKELD и upMELD, которые, по сути, являются адаптированными версиями шкалы MELD.

Cuvinte-cheie
transplant hepatic, Scorul MELD, Scorul Child-Pugh.,

liver transplantation, MELD score, Child-Pugh score,

пересадка печени, шкала MELD, шкала Child-Pugh