Impactul socio-economic în miopatiile inflamatorii idiopatice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
227 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-02 12:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.084.3-036.86 (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (524)
Patologie. Medicină clinică (3574)
SM ISO690:2012
LOGHIN-OPREA, Natalia; VETRILĂ, Snejana; MAZUR-NICORICI, Lucia; SALARU, Virginia; SADOVICI-BOBEICA, Victoria; MAZUR, Minodora. Impactul socio-economic în miopatiile inflamatorii idiopatice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 129-134. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Impactul socio-economic în miopatiile inflamatorii idiopatice

Socio-economic impact in idiopathic inflammatory miopathies

Социально-экономическое воздействие при идиопатических воспалительных миопатии


CZU: 614.2:616.084.3-036.86
Pag. 129-134

Loghin-Oprea Natalia, Vetrilă Snejana, Mazur-Nicorici Lucia, Salaru Virginia, Sadovici-Bobeica Victoria, Mazur Minodora
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

Introducere. Micopatiile inflamatorii idiopatice (MII) sunt un grup eterogen de tulburări, caracterizat prin slăbiciune musculară cronică, rezistență musculară scăzută și prin prezența infiltrațiilor celulelor inflamatorii în țesutul muscular, cu leziuni ale organelor și handicap. Obiectivul studiului a fost de a determina statutul socio-economic și gradul de dizabilitate la pacienții cu miopatii inflamatorii idiopatice. Metode. Am efectuat un studiu transversal, din decembrie 2015 până în decembrie 2018, în care au fost incluși pacienții cu MII. Datele demografice și clinice au fost colectate utilizând un chestionar special, inclusiv statutul de angajare și profesional, care susține doza de corticosteroizi. Pentru a estima gradul de invaliditate funcțională la momentul cercetării, am aplicat scara Rankin modificată, cu posibile scoruri de la 0 - nici o dizabilitate la 5 - total dependentă. Rezultate. În studiu au fost incluși 65 de pacienți cu MII. Raportul dintre bărbați și femei a fost de 1:3,3, vârsta medie a pacienților a fost de 50,2±11,7 ani, durata medie a bolii fiind de 95,2±6,89 luni. Conform scalei Rankin modificate, gradul I a fost găsit în 20 de cazuri (30,77%), gradul II la 24 pacienți (36,92%), 11 pacienți (16,92%) au gradul III, 8 pacienți (12,31%) gradul IV și gradul V a fost determinat la 2 pacienți (3,08%). Statutul salariatului în grupul cu MII a fost de 9 (13,85%) dintre cei 65 de pacienți angajați cu normă întreagă, 7 (10,77%) cu jumătate de normă, 7 (10,77%) șomeri, 10 (15,38%, 6 (9,23%) au fost gospodari, iar 26 (40,0%) au fost pensionați cu dizabilități în conformitate cu criteriile și nu au funcționat la momentul cercetării. Concluzie. Studiul nostru a arătat că pacienții cu miopatie inflamatorie idiopatică au un statut socio-economic scăzut, cu un loc de muncă redus și cu un handicap semnificativ.

Introduction. Idiopathic inflammatory myopathies (IIMs) are a heterogeneous group of disorders, characterized by chronic muscle weakness, low muscle endurance and by the presence of inflammatory cell infiltrates in muscle tissue, with organ damage and disability. The objective of the study was to determine the socio-economic status and the degree of disability in patients with idiopathic inflammatory myopathies. Methods. We performed a cross-sectional study, from December 2015 to December 2018, in which were included patients with IIMs. Demographic and clinical data were collected using a special questionnaire, including employment and professional status, upholding dose of corticosteroids. In order to estimate the degree of functional disability at the time of the research, we applied the modified Rankin’s scale, with possible scores from 0-no disability to 5-totally dependent. Results. 65 IIMs patients were enrolled in the study. Male to female ratio was 1:3,3, the patients’ mean age was 50,2±11,7 years, the mean disease duration 95,2±6,89 months. According to modified Rankin’s scale, the 1st degree was found in 20 cases (30,77%), the 2nd degree in 24 patients (36,92%), 11 patients (16,92%) had 3rd degree, 8 patients (12,31%) 4th degree, and 5th degree was determined in 2 patients (3,08%). The employee status in the IIM group was 9 (13,85%) of the 65 patients were full time employees, 7 (10,77%) with part-time, 7 (10,77%) were unemployed, 10 (15,38%) subjects were in the training, 6 (9,23%) were households and 26 (40,0%) subjects had disability retirement according to the Moldovan criteria and did not work at the time of research. Conclusion. Our study has shown that Patients with idiopathic inflammatory myopathy have a poor socio-economic status with reduced employment and significant disability.

Введение. Идиопатические воспалительные миопатии (ИВМ) представляют собой гетерогенную группу расстройств, характеризующихся хронической мышечной слабостью, низкой мышечной силой и инфильтрацией воспалительных клеток в мышечной ткани, повреждением органов и инвалидностью. Целью исследования было определение социально-экономического статуса и степени инвалидности у пациентов с идиопатическими воспалительными миопатиями. Методы. Мы провели перекрестное исследование с декабря 2015 года по декабрь 2018 года, в которое были включены пациенты с ИВM. Демографические и клинические данные были собраны с использованием специальной анкеты, включая данные о занятости и профессиональном статусе, которые подтверждают дозу кортикостероидов. Чтобы оценить степень функциональной нетрудоспособности на момент исследования, мы применили модифицированную шкалу Ранкина с возможными оценками от 0 - нет инвалидности до 5 - полностью зависимы. Результаты. В исследование были включены 65 пациентов с ИВМ. Соотношение мужчин и женщин составило 1:3,3, средний возраст пациентов составил 50,2±11,7 года, средняя продолжительность заболевания составила 95,2±6,89 месяца. Согласно модифицированной шкале Ранкина, I степень была обнаружена в 20 случаях (30,77%), вторая степень - у 24 пациентов (36,92%), 11 пациентов (16,92%) - III степень, 8 пациентов (12, 31%) - степень IV и степень V было определена у 2 пациентов (3,08%). Статус работника в группе ИВМ был 9 (13,85%) из 65 штатных сотрудников, 7 (10,77%) на полставки, 7 (10,77%) безработных, 10 38%, 6 (9,23%) были домохозяйствами, а 26 (40,0%) были пенсионерами с ограниченными возможностями согласно критериям и не работали на момент исследования. Заключение. Наше исследование показало, что пациенты с идиопатической воспалительной миопатией имеют низкий социально-экономический статус, низкую работу и значительную инвалидность.

Cuvinte-cheie
miopatii inflamatorii idiopatice, handicap, statut socio-economic,

idiopathic inflammatory myopathies, disability, socio-economic status,

идиопатические воспалительные миопатии, инвалидность, социально-экономический статус