Analiza diferitor scoruri pentru estimarea supraviețuirii post-transplant
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
85 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-28 19:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-089.843 (10)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (836)
SM ISO690:2012
TARAN, Natalia; TOACĂ, Inesa; BUGA, Diana; IURCIUC, Vladislav; IVANCOV, Grigore; PÎRVU, Victor; PELTEC, Angela. Analiza diferitor scoruri pentru estimarea supraviețuirii post-transplant. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 122-125. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Analiza diferitor scoruri pentru estimarea supraviețuirii post-transplant

Analysis of different scores for post-transplant survival estimation

Анализ различных систем оценок для расчета выживания после трансплантации


CZU: 616.36-089.843
Pag. 122-125

Taran Natalia, Toacă Inesa, Buga Diana, Iurciuc Vladislav, Ivancov Grigore, Pîrvu Victor, Peltec Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

Numărul de pacienți care necesită transplant hepatic este mult mai mare, decît numărul de intervenții efectuate, ce duce la creșterea mortalității celor din lista de așteptare. Există modele de prognostic de supraviețuire a pacienților din lista de așteptare, care prezic mortalitatea la 90 zile. Prezicerea supraviețuirii post-transplant a devenit necesară pentru o gestionare mai bună a organelor disponibile pentru transplant și pentru o selecție mai corectă a pacienților. Pînă în prezent cel mai utilizat scor pentru acordarea priorității transplanturilor hepatice este Modelul pentru boala hepatică în stadiu final (MELD). La momentul actual, cercetătorii încearcă aplicarea scorurilor noi cu mai multe variabile și compararea rezultatelor obținute cu valorile MELD, pentru crearea unui scor ce ar prezice cu siguranță supraviețuirea post-transplant. În acest review am analizat performanța scorului MELD și a altor 2 scoruri: Modelul pentru supraviețuirea transplantului hepatic (MLTS) și Indexul riscului donatorului (DRI), în calitate de modele prognostice pentru supraviețuirea post-transplant.

The number of patients who need a liver transplant is much higher than the number of surgical interventions performed, thereby increasing mortality among those who are on the waiting list. There are survival prognosis models for waiting patients, predicting mortality at 90 days. The prediction of posttransplant survival has become necessary for a better management of organs available for transplantation and for a more accurate patient selection. To date, the most commonly used score for giving priority to liver transplants is the Model for End-Stage Liver Disease (MELD). Currently, researchers try to apply new scores with multiple variables and compare the results obtained with MELD values to create a score that would certainly predict post-transplant survival. In this review we analyzed the performance of MELD and other 2 scores: the Model for Liver Transplantation Survival and the Donor Risk Index,as prognostic models for survival after liver transplantation.

Число пациентов, которым требуется пересадка печени, намного превышает количество выполненных хирургических вмешательств, что увеличивает смертность среди тех, кто находится в листе ожидания. Существуют модели прогноза выживаемости для пациентов, прогнозирующие смертность в течении 90 дней. Прогнозирование выживаемости после трансплантации стало необходимым для лучшего управления органами, доступными для трансплантации, и для более точного отбора пациентов. На сегодняшний день наиболее часто используемая оценка для того, чтобы отдавать приоритет трансплантации печени, представляет собой Модель терминальной стадии заболевания печени (MELD). В настоящее время исследователи пытаются применить новые оценки с несколькими переменными и сравнить полученные результаты со значениями MELD, чтобы создать оценку, которая, несомненно, прогнозировала бы выживаемость после трансплантации. В этом обзоре мы проанализировали показатели MELD и 2 других показателей: модель выживания при трансплантации печени (MLTS)и индекс донорского риска (DRI), как прогностические модели выживания после трансплантации печени.

Cuvinte-cheie
transplant hepatic, modele predictive, MELD, DRI, MLTS, supraviețuire post-transplant,

liver transplantation, models predicting, MELD, DRI, MLTS, survival after liver transplantation,

трансплантация печени, прогнозирующие модели, MLTS, DRI, MELD, выживание после трансплантации печени