Dificultăţi de diagnostic diferenţial între mieloza funiculară cu evoluţie atipică şi mielita idiopatică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
101 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-20 09:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.832-002-036-07 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (325)
SM ISO690:2012
NOGAI, Livia; LUNGU, Stela; BATIN, Tatiana. Dificultăţi de diagnostic diferenţial între mieloza funiculară cu evoluţie atipică şi mielita idiopatică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 2(62), pp. 93-95. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011

Dificultăţi de diagnostic diferenţial între mieloza funiculară cu evoluţie atipică şi mielita idiopatică

The difficulties of differential diagnostic between funicular myelosis with atypical development and idiopathic myelitis

Трудности дифференциальной диагностики между фуникулярным миелозом с атипичной эволюцией и идиопатическим миелитом


CZU: 616.832-002-036-07
Pag. 93-95

Nogai Livia1, Lungu Stela1, Batin Tatiana2
 
1 Spitalul Clinic Municipal nr. 2 „Sf.Arhanghel Mihail“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2019


Rezumat

Introducere. Mieloza funiculară presupune degenerare medulară de tip demielinizant, fiind asociată în majoritatea cazurilor cu anemie pernicioasă, aclorhidrie gastrică și manifestările neurologice (parestezii). Mielita reprezintă o afecțiune neurologică polietiologică caracterizată prin inflamație localizată strict la nivelul măduvei spinării manifestându-se prin slăbiciuni sau paralizie musculară rapid progresive dependente de zona afectată. Prezentare de caz. Pacient, bărbat de 56 ani, este internat în secția Terapie cu diagnosticul de pneumonie comunitară, acuzând febră 39°C, frisoane, tuse uscată, cefalee, tremor cu senzație de hiperestezie toracală, astenie generală. Atât pe parcursul aflării sale în staționar, cât și ambulator pacientul a fost amplu investigat, consultat de medicul reumatolog, hematolog, neurolog suspectându-se o afectare medulară cervicală de geneză carenţială și recomandată inițierea tratamentului de substituție cu Vit B12. În dinamică s-a constatat avansarea simptomatologiei neurologice, ceea ce a sugerat suspectarea asocierii unui proces demielinizant, însă benzile oligoclonale în lichidul cefalorahidian s-au dovedit a fi negative. A fost decis tratament cu plasmafereză şi pulsterapie hormonală. S-a atestat o ușoară dinamică pozitivă neurologică: ameliorarea motilității și diminuarea paresteziilor. Concluzii. Mieloza funiculară poate să apară și să evolueze fără manifestări anemice, dar obligatoriu se determină dereglări sfincteriene, în special, incontinență urinară.

Introduction. The funicular myelosis involves demyelinating bone marrow degeneration, being associated in most cases with pernicious anemia, gastric hypochondria and neurological manifestations (paresthesia). Myelitis is a neurological polyetiologic disease characterized by inflammation localized strictly in spinal cord, manifested through weakness or rapid progressive muscular paralysis, depending on the affected area. Case presentation. The 56-year-old patient is hospitalized in the therapy department with 39 °C fever, chills, dry cough, headache, tremor with a feeling of thoracic hyperesthesia, general asthenia, with the diagnosis of community-acquired pneumonia. Both, during his stay in hospital and ambulatory, the patient has been widely investigated, examined by a rheumatologist, hematologist, neurologist being suspected of cervical spinal cord injury of defective genesis. The initiation of Vit B12 was recommended as a substitution treatment. In dynamic, the advance of neurological symptoms was observed, suggesting the association of a demyelinating process, but the oligoclonal bands in the cerebrospinal fluid were found to be negative. Plasmapheresis and hormone pulse therapy have been decided. A light positive neurological dynamics was attested: improved motility and diminished paraesthesia. Conclusions. Funicular myelosis can occur and evolve without anemic manifestations, whereas sphincter disorders, in particular urinary incontinence, are necessary symptoms of this disease.

Введение. Фуникулярный миелоз включает в себя дегенерацию костного мозга типа демиелинизации, и в большинстве случаев связан с пернициозной анемией, ахлоргидрией желудка и неврологическими проявлениями (парестезии). Миелит является неврологическим расстройством, характеризующийся полиэтиологичным воспалением строго локализованном в спинном мозге, отличающийся быстро прогрессирующей мышечной слабостью или параличом в зависимости от пораженной области. Клинический случай. Пациент, мужчина 56 лет, был госпитализирован в терапевтическое отделение с диагнозом внебольничной пневмонии, жалуясь на повышенную температуру 39°С, озноб, сухой кашель, головную боль, тремор с ощущением грудной гиперестезии, астению. Во время его пребывания в больнице и амбулаторно пациент был широко исследован, проконсультирован неврологом, ревматологом, гематологом без выявления точного диагноза. После МРТ-обследования спинного мозга (повреждение шейного отдела) и низкого титра в крови витамина B12 было рекомендовано начать лечение витамином B12. В динамике обнаружилась прогрессия неврологических симптомов, что привело к подозрению на ассоциацию процесса аутоиммунной демиелинизации, однако, олигоклональные полосы в спинномозговой жидкости оказались в норме. Пациент прошел гормональную пульс-терапию и плазмаферез. Была замечена не большая положительная неврологическая тенденция - улучшение моторики и уменьшение парестезии. Выводы. Фуникулярный миелоз может происходить и развиваться без симптомов анемии, но всегда определяет расстройство сфинктера, в частности, недержание мочи.

Cuvinte-cheie
mieloza funiculară, evoluție atipică, mielita idiopatică,

funicular myelosis, atypical development, idiopathic myelitis,

фуникулярный миелоз, атипичная эволюция, идиопатический миелит