Invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
24 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-10 11:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.841+347.53 (1)
Lege electorală. Votare. Sisteme electorale (54)
Drepturi și obligații în afara contractelor. Prejudicii (38)
SM ISO690:2012
ARSENI, Alexandru. Invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 3(123), pp. 74-81. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale

Invalidation of elections – penalty form of constitutional responsibility


CZU: 342.841+347.53
Pag. 74-81

Arseni Alexandru
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 mai 2019


Rezumat

Răspunderea constituţională este o formă a răspunderii juridice având ca obiect activitatea organelor etatice în persoana oficialilor (deputaţi, şef de stat). Persoanele oficiale nominalizate acced în funcţie în baza procesului electoral –unicul mecanism juridico-statal având la bază exprimarea voinţei autentice a alegătorilor. Anume această stare firească şi democratică impune a crea condiţii legale şi legitime pentru procesul electoral, inclusiv totalizarea alegerilor. Însă, crearea acestor condiţii nu garantează asigurarea autenticităţii voinţei poporului ca bază unică a puterii de stat. Se impune finalitatea procesului, fără care toate intenţiile pot fi ineficiente. Adică, este necesar de a determina şi sancţiunile respective în caz de încălcare a legislaţiei electorale. Aceste sancţiuni, în funcţie de etapa la care au fost depistate, trebuie aplicate faţă de subiectul care le-a săvârşit. O situaţie aparte cu un tratament special este falsificarea rezultatelor votării. Această faptă ilicită perturbează şi denaturează autenticitatea voinţei poporului în procesul de delegare a suveranităţii naţionale prin reprezentarea organe-lor eligibile: deputaţi, șef de stat, consilieri, primari. Anume din aceste considerente se impune sancţiunea – invalidarea alegerilor ca formă de răspundere constituţională pentru încălcarea legislaţiei electorale. Invalidarea atrage după sine declararea scrutinului nul cu organizarea de noi alegeri în baza prevederilor Codului electoral

The Constitutional responsibility is a form of legal liability that has as its object the activity of the constitutional bodies in the person of the officials (deputies, heads of state). The official nominees accede to position on the basis of the electoral process the only juridical-state mechanism based on the expression of the voters' genuine will. It is this natural and democratic condition that imposes to create the legal and legitimate conditions for the electoral process, including the aggregation of elections. But the creation of these conditions does not guarantee the authenticity of the will of the people as the unique basis of state power. The finality of the process is imposed, without which all intentions may be ineffective. It is also necessary to determine the respective penalties in case of violation of the electoral legislation. These penalties, depending on the stage at which they were detected, must be applied to the subject that committed them. A special situation with special treatment is the falsification of voting results. This illicit deed disturbs and distorts the authenticity of the will of the people in the process of delegating national sovereignty by representativeness to the eligible bodies Deputies, Head of State. It is for these reasons that the penalty is imposed - the invalidation of elections as a form of constitutional responsibility for violation of the electoral legislation. Invalidation entails the declaration of the null vote with the organizing of new elections on the basis of the provisions of the Electoral Code.

Cuvinte-cheie
validare, invalidare, voinţă, autenticitate, putere de stat, delegare, reprezentativitate, sancţiune, răspundere constituţională, suveranitate,

validation, invalidation, will, authenticity, state power, delegation, representativeness, penalty, constitutional responsibility, sovereignty