Organizația Națiunilor Unite: percepții asupra obiectivelor privind procesele de reformă a organizației
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
49 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-03 10:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.123 (16)
Dreptul organizațiilor internaționale (152)
SM ISO690:2012
STEJARU, Selena; BUDURINA-GOREACII, Carolina. Organizația Națiunilor Unite: percepții asupra obiectivelor privind procesele de reformă a organizației. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 3(123), pp. 39-45. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Organizația Națiunilor Unite: percepții asupra obiectivelor privind procesele de reformă a organizației

United Nations: perceptions on objectives of the organization reform processes


CZU: 341.123
Pag. 39-45

Stejaru Selena, Budurina-Goreacii Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 mai 2019


Rezumat

Evoluția Organizației Națiunilor Unite fiind un proces permanent de adaptare la noi responsabilități, constrângeri și raporturi de forță și influență între membrii săi, reforma acesteia a fost și ea o preocupare constantă în interiorul sistemului și în afara acestuia. Prezentă pe toate continentele și în toate temele de rezonanță globală, Organizația a fost expu-să continuu atitudinii critice și monitorizării publice. Prin urmare, analiza diverselor etape ale existenței sale și a scenariilor de reformă se regăsește atăt în cercetările efectuate că către mediul academic, în propunerile statelor membre, cât și în programele elaborate de Secretariat.  Astfel, în acest articol ne vom referi la modificările ansamblului de forțe ce determină necesitatea reformei, care sunt în aceeași măsură și resurse motivaționale și operaționale ale schimbării. La fel, vom reliefa opiniile cercetătorilor în domeniu privind impactul acestei schimbări profunde asupra profilului unei organizații interstatale create după prin-cipiul suveranității naționale.  Reforma sistemului ONU ar trebui să privească acele orientări și evoluții instituționale care să-i permită o dezbatere democratică, în care strategiile de dezvoltare să se raporteze și la respectarea dreptului și normelor de echitate inter-naționale

As the United Nations evolution is a permanent process of adapting to new responsibilities, constraints and relationships of force and influence among its members, reform has also been a constant concern within and outside the system. Present on all continents and in issues of global resonance, the organization has been continuously exposed to research and public interest. As a result, stages of its existence and reform strategies are subjects of various scientific studies, of the proposals of the Member States and also of the programs developed by the Secretariat. Thus, in this article we refer to the changes in the set of forces that determine the necessity of the reform, which are equally motivational and operational resources of change, as well, are emphasized researcher’s opinions regarding the impact of global issues on the profile of an intergovernmental organization, created according to the principle of national sovereignty. The reform of the UN system should focus on institutional progress and targets that will lead it to a democratic debate which address as well the development strategies related to the compliance with the equity international law and regulation.

Cuvinte-cheie
globalizare, reforma, cooperare multilaterală, organizaţie internaţională, stat-naţiune, agenții specializate, agendă internațională,

globalization, reform, multilateral cooperation, International Organization, Nation-state, specialized agencies, global issues.