New Approaches to Macroeconomic Stability
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
599 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-20 11:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+330.101.541 (1)
Economia energiei în general (448)
Știință economică. Concepte economice de bază (150)
SM ISO690:2012
POSTOLATY, Vitaly M.. New Approaches to Macroeconomic Stability. In: Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), pp. 128-144. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.2650960
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070

New Approaches to Macroeconomic Stability

Noile abordări ale stabilităţii macroeconomice

Новые подходы к обеспечению макроэкономической стабильности


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650960
CZU: 620.9+330.101.541
Pag. 128-144

Postolaty Vitaly M.
 
Institute of Power Engineering
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2019


Rezumat

The structure of the economy of the Republic of Moldova was reviewed and the analysis of the main macroeconomic indicators, including the energy sector, was conducted. For a long period, data on the state of Moldova’s energy, technical and economic indicators and development trends have been analyzed. Particular attention is paid to the definition of changes in the value of the real gross domestic product (GDP), taking into account the coefficient of deflation. The quantitative dependence of GDP on the volumes of "Output" and "Intermediate Consumption" is shown. It is revealed that the more “Intermediate Consumption”, the lower the GDP, ceteris paribus. The major share of the cost of the industry sector is covered by “Intermediate Consumption”, which in turn is higher, the higher the tariffs for energy, materials and other services provided by the industries to each other. It was concluded that tariff growth should not overtake real GDP growth over the past few years. The results of the calculations and their analysis show that, in reality, the growth of tariffs is far ahead of the growth of real GDP, which does not contribute to the stable development of the country's economy. It was proposed to revise tariffs, in particular for energy resources, and to bring the rates of their change in line with the growth rates of real GDP. An approach has been formulated for determining the marginal levels of tariffs, based on the condition that their growth rates do not exceed the growth rates of real GDP.

A fost revizuită structura economiei Republicii Moldova și a fost efectuată analiza principalilor indicatori maroeconomici, inclusiv a sectorului energetic. Pentru o perioada indelungata au fost analizate datele privind starea sectorului energetic din Moldova, indicatori tehnici și economici și tendintele de dezvoltare. O atenție deosebită este acordată determinării variațiilor produsului intern brut (PIB) real, ținând cont de coeficientul de deflație. Este prezentată dependența cantitativă a PIB-lui de volumul "Producție" și "Consum Intermediar". S-a constatat că cu cât “C onsumul intermediar “este mai mare, cu atât PIB-ul este mai mic, în cazul altor conditii egale. Ponderea mai mare a cheltuielilor ramurilor din economie este suportată pentru "Consumul intermediar", care la rândul său sunt mari, cu căt mai mult se majorează tarifele la energie, materiale și alte servicii furnizate reciproc de ramurile industriale. S-a ajuns la concluzia că creșterea tarifelor nu ar trebui să depășească creșterea PIB-lui real din ultimii ani. Rezultatele calculelor și analizele obţinute denotă că, în realitate, creșterea tarifelor depăşeşte cu mult creșterea PIB-lui real, fapt ce nu contribuie la dezvoltarea stabilă a economiei țării. Se propune revizuirea tarifelor, în special pentru resursele energetice, și aducerea ratelor de schimbare a acestora în conformitate cu ratele de creștere a PIB-lui real. S-a stabilit o abordare pentru determinarea valorilor marginale ale tarifelor, în baza condiției ca ratele lor de creștere să nu depășească ratele de creștere a PIB-lui real și în același timp să se țină cont de ratele de creștere prevăzute ale PIB-lui, precum și de indicele mediu anual al prețurilor de consum (rata inflației).

Рассмотрена структура экономики Республики Молдова и проведен анализ основных макроэкономических показателей, в том числе энергетического сектора. За длительный период проанализированы данные о состоянии энергетики Молдовы, о технических и экономических показателях и тенденциях развития. Особое внимание уделено определению изменения величины реального валового внутреннего продукта (ВВП) с учетом коэффициента дефляции. Показана что чем больше «Промежуточное потребление», тем меньше ВВП, при прочих равных условиях. Основную долю затрат отрасли экономики несут на покрытие «Промежуточного потребления», которое в свою очередь тем выше, чем большими являются тарифы на энергию, материалы и другие услуги, оказываемые отраслями экономики друг другу. Сделан вывод о том, что рост тарифов не должен обгонять рост реального ВВП за ряд последних лет. Результаты расчетов и их анализ показывают что, в действительности рост тарифов значительно опережает рост реального ВВП, что не способствует стабильному развитию экономики страны. Предложено пересмотреть тарифы, в частности на энергоресурсы, и привести темпы их изменения в соответствие с темпами роста реального ВВП. Сформулирован подход к определению предельных уровней тарифов, исходя из условия, чтобы темпы их увеличения не превышали темпы роста объема реального ВВП и чтобы при этом учитывались плановые уровни роста ВВП, а также среднегодовой индекс потребительских цен (коэффициент инфляции).

Cuvinte-cheie
gross domestic product, intermediate consumption, tariffs for energy resources,

produsul intern brut, consumul intermediar, tarifele pentru resursele energetice,

валовый внутренний продукт, промежуточное потребление, тарифы на энергетические ресурсы.