Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
304 10
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-17 16:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:620.9(100+4-11+478) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (777)
Economia energiei în general (317)
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Nelly; CUJBA, Rodica. Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), pp. 112-127. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.2650736
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070

Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova

Evaluarea bibliometrică a cercetărilor în domeniul energeticii în lume, în regiunea Europei de Est și în Republica Moldova

Библиометрический анализ исследований в области энергетики в мире, в Восточной Европе и в Республике Молдова


CZU: 001.89:620.9(100+4-11+478)
DOI: 10.5281/zenodo.2650736
Pag. 112-127

Ţurcan Nelly12, Cujba Rodica23
 
1 State University of Moldova,
2 Information Society Development Institute, S.E.,
3 Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2019


Rezumat

Society is becoming increasingly dependent on energy. It is a stimulating factor for economic growth and technological change, but also the most significant limiting factor. The analysis of research trends on energy is of great importance because it provides a picture of the development directions of the future. The goal of the paper is to evaluate the performance and tendencies of researches on energy in the World, Eastern Europe region and in the Republic of Moldova. This goal is achieved by using bibliometric methods. Bibliometrics has become standard method for measuring the impact of research, which is accepted as a valid way of ranking scientific performance and tendencies. The novelty of the work consists in the wider geographical and chronological coverage of the study in comparison with similar studies, as well as that the analysis was carried out based on data extracted from two international and one national databases: Scopus Elsevier, Web of Science Core Collection and National Bibliometric Instrument. It was revealed that on global, regional and national levels the number of papers on energy increases quicker than the total number of publications. There is also a growth of the share of publications on energy from total number of documents on global, regional and national levels. The contribution of the Eastern Europe in the global information flow on energy increases slowly but stable. Lower speed of increase of the contribution of the Republic of Moldova in the regional (EE) information flow on energy is detected.

Societatea devine din ce în ce mai dependentă de energie, deoarece energia este atât un factor de stimulare a creșterii economice și al schimbărilor tehnologice, cât și cel mai important factor limitator. Analiza tendințelor cercetării în domeniul energeticii are o importanță deosebită, deoarece oferă o imagine a direcțiilor de dezvoltare pentru viitor. Scopul lucrării constă în evaluarea nivelului de dezvoltare și a tendințelor cercetării în domeniul energeticii în lume, în regiunea Europei de Est și în Republica Moldova. Acest scop este atins prin utilizarea metodelor bibliometrice. Bibliometria a devenit metodă standard pentru măsurarea impactului cercetării, care este acceptată ca o modalitate credibilă de evaluare a performanței științifice. Noutatea lucrării constă în acoperirea mai largă geografică și cronologică a cercetării în comparație cu alte lucrări similare, precum și în faptul că analiza a fost efectuată pe baza datelor extrase din două baze de date internaționale și una națională: Scopus Elsevier, Web of Science Core Collection și Instrumentul Bibliometric Național. S-a constatat că, la nivel global, regional și național, numărul de lucrări privind energetica crește mai rapid decât numărul total de publicații. Se înregistrează deasemenea o creștere a ponderii publicațiilor în domeniul energeticii din numărul total de documente la nivel global, regional și național. Contribuția Europei de Est în fluxul informational global în domeniul energeticii crește încet, dar stabil. S-a stabilit, că viteza de creștere a contribuției Republicii Moldova în fluxul informațional regional (EE) în domeniul energeticii este mai mica.

Общество становится все более зависимым от энергии. Энергия является не только стимулирующим фактором экономического роста и технологических изменений, но также и сильнейшим ограничивающим фактором. Анализ тенденций исследований в области энергетики имеет большое значение, поскольку он дает представление о направлениях развития данной отрасли в будущем. Целью работы является оценка продуктивности и тенденций исследований в области энергетики в мире, регионе Восточной Европы и в Республике Молдова. Эта цель достигается с помощью библиометрических методов. Библиометрия стала стандартным методом измерения воздействия исследований, который принят в качестве надежного способа ранжирования научных достижений и тенденций. Новизна работы заключается в более широком географическом и хронологическом охвате исследования по сравнению с аналогичными работами, а также в том, что анализ проводился на основе данных, извлеченных из двух международных и одной национальной баз данных: Scopus Elsevier, Core of Science Core Collection и Национальный Библиометрический Инструмент. Выявлено, что на глобальном, региональном и национальном уровнях количество статей по энергетике увеличивается быстрее, чем общее количество публикаций. Растет, также, и доля публикаций по энергетике в общем количестве документов на глобальном, региональном и национальном уровнях. Вклад Восточной Европы в глобальный информационный поток по энергeтике увеличивается медленно, но стабильно. Обнаружена более низкая скорость роста вклада Республики Молдова в региональный информационный поток в области энергетики.

Cuvinte-cheie
research on energy, energetical sector, energy research trends, energy research productivity, bibliometric assessment, information flow on energy,

cercetarea în energetică, Sectorul energetic, tendințele cercetării în energetică, productivitatea cercetării în energetică, evaluarea bibliometrică, fluxul informațional în energetică,

исследования в энергетике, тенденции исследований в области энергетики, производительность исследований в области энергетики, библиометрическая оценка, информационный поток

BibTeX Export

@article{ibn_77498,
author = {Ceakalov, R. and Zaceosova, N.},
title = {<p>Виды компьютерных преступлений в экономической сфере, совершаемых с целью нанесения ущерба финансовой безопасности государства</p>},
collection = {Securitatea informaţională},
year = {2017},
volume = {Ediția 13},
pages = {85-87},
abstract = {(EN) <p>The relationship between the commission of computer crimes and the level of financial security is grounded. It was determined that the banking security is the most commonly affected by cyber criminals. We consider certain types of computer crimes in the banking sector.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/77498},
}