Definition of Optimal Structure of Power Network
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
285 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-26 08:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.316.11 (4)
Electrotehnică (762)
SM ISO690:2012
КИМСТАЧ, Олег. Definition of Optimal Structure of Power Network. In: Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), pp. 22-33. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.2650415
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070

Definition of Optimal Structure of Power Network

Determinarea structurii optime a rețelei electrice

Определение оптимальной структуры электрической сети


CZU: 621.316.11
DOI: 10.5281/zenodo.2650415
Pag. 22-33

Кимстач Олег
 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2019


Rezumat

The purpose of the paper is to form a method for finding the optimal structure of the power network. For the basic criteria of the required method the maximum simplicity, versatility and objec-tivity are assumed. The properties of existing power grids of various countries and the methods of their analysis and design were analyzed. The research is based on the method of relative comparative assessments. In the paper a set of particular optimization criteria was substantiated, which objectively characterize the power network. These criteria include a complex assessment of the length, an energy assessment, a wires mass assessment and a reliability assessment. A complex length assessment con-sists of total length assessment of power lines and assessment of total lengths ratio of power lines to conventionally low and high voltages. The overall reliability coefficient of the power supply was pro-posed to use as a reliability criterion. This factor conventionally represents the level of duplication of power supply in terms of free power and transmission capacity of the power lines. The algorithm for determining the values of partial criteria was considered. The partial optimization criteria were com-bined using the complex additive criterion. The example of finding the optimal structure of a local dis-tribution power network was given. As variants for the structures of the power network, the schemes of a looped, a trunk passage, a trunk-radial and a trunk with branch were used. In accordance with the method of relative comparative assessments, it was found, that the looped type is optimal.

În lucrare se examinează problema determinării structurilor optime ale rețelelor electrice. Scopul principal al lucrăriiconstă în propunerea unei metode pentru determinarea structurii optime a rețelei electrice. În calitate de criterii de bază ale metodei investigate s-au selectat maximă simplitate, versatilitatea și obiectivitatea. Pentru atingerea acestui obiectiv, sa executat o analiză a proprietăților sistemelor electroenergetice existente din diferite țări, a metodelor de analiză și proiectare a acestora, au fost identificate principalele tendințe ale dezvoltării acestora și au fost luate în considerare principalele criterii de optimizare a acestora. Cercetarea se bazează pe metoda evaluărilor relative comparative. În articolul se descrie esența acestei metode. În lucrarea se argumrentează un set de criterii de optimizare specifice, care caracterizează în mod obiectiv rețeaua electrică din punctul de vedere al producătorului și al consumatorului. Aceste criterii includ o evaluare complexă a lungimii, indicilor energetici, de masă a conductoarelor și a fiabilității. Estimarea complexă a lungimii include lungimea totală a liniilor electrice și a raportului lungimii totale ale liniilor electrice de josă tensiune și tensiune înaltă. Ca criteriu de fiabilitate, s-a propus utilizarea coeficientului general de fiabilitate al siguranței alimentării de rețeaua electrică. Acest coeficient afișează în mod convențional nivelul de trzervare dubă a livrării energiei electrice în ceea ce privește capacitatea disponibilă liberă și capacitatea de transmisie a liniilor de transport. Sunt analizate cele mai comune tipuri de scheme ale rețelelor electrice. Se indică la diferențele lor fundamentale și posibilele aplicații. Se prezintă diferențele lor fundamentale și posibilele domenii de aplicații.

В статье рассматривается вопрос поиска оптимальных структур схем электрических сетей. Основной целью работы является формирование метода поиска оптимальной структуры электрической сети. За базовые критерии искомого метода приняты максимальная простота, универсальность и объек-тивность. Для достижения поставленной цели был проведен анализ свойств существующих электроэнерденции их развития, рассмотрены основные критерии их оптимизации. В основе исследований использо-ван метод относительных сравнительных оценок, в статье изложена суть метода. В работе обоснован набор частных критериев оптимизации, которые объективно характеризуют электрическую сеть с точки зрения производителя и потребителя. Указанные критерии включают комплексную оценку длины, энер-гетическую оценку, оценки массы проводов и надежности. Комплексная оценка длины состоит из оценки общей протяженности линий электропередачи и оценки соотношения общих протяженностей линий электропередачи условно низкого и высокого напряжений. В качестве критерия надежности предложено использовать общий коэффициент надежности электроснабжения электрической сети. Данный коэффи-циент условно отображает уровень дублирования электроснабжения с точки зрения свободной мощности и пропускной способности линий электропередачи. Рассмотрен алгоритм определения значений частных критериев в соответствии с методом относительных сравнительных оценок. Частные критерии оптими-зации объединены с помощью комплексного аддитивного критерия. Проанализированы наиболее рас-пространенные типы схем электрических сетей. Показаны их принципиальные различия и возможные области применения. Приведен пример поиска оптимальной структуры локальной распределительной сети. В качестве вариантов структур электрической сети были использованы закольцованная, маги-стральная проходная, магистрально-радиальная и магистральная с ответвлениями схемы. В соответствии с методом относительных сравнительных оценок было установлено, что оптимальным является заколь-цованный тип электрических сетей.

Cuvinte-cheie
power grid, power network, structure, method of relative comparative assessments, criterion, optimization,

sistem electroenergetic, rețea electrică, structura, metoda evaluărilor relative comparative, criteriu, optimizare,

электроэнергетическая система, электрическая сеть, структура, метод относительных сравнительных оценок, критерий, оптимизация.