Expertiza judiciară. erori în percepția conceptuală și aplicativă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
220 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 22:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.98 (215)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (479)
SM ISO690:2012
CATARAGA, Olga; PETCOVICI, Piotr. Expertiza judiciară. erori în percepția conceptuală și aplicativă. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), pp. 30-33. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 4(328) / 2019 / ISSN 1810-309X

Expertiza judiciară. erori în percepția conceptuală și aplicativă


CZU: 343.98
Pag. 30-33

Cataraga Olga12, Petcovici Piotr1
 
1 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 25 aprilie 2019


Rezumat

Situația actuală în care se află expertiza judiciară în Republica Moldova, este una firească, datorită faptului, că chiar din momentul apariției expertizei judiciare ca ramură separată a științei criminalistice, prima era în umbra cunoștințelor cu sintagma ”secret de serviciu”. În același timp, programele de studiu în instituțiile de învățământ superior trec actualmente printr-un proces de ”simplificare”, nu întotdeauna rațională. În consecință, înțelegerea termenului de ”expertiză judiciară” de către marea majoritate a actorilor sectorului justiției, dar din păcate și abordarea sa prin reprezentanții mediului academic actual, la fel este simplistă. Perceperea în acest mod a expertizei judiciare, conduce după sine la serioase deficiențe în realizarea jurisprudenței, dar şi la înfăptuirea justiţiei, astfel încât, acele concluzii formulate în rapoartele de expertize judiciare, pe care de foarte multe ori sunt bazate deciziile instanțelor,uneori nu sunt fundamentate pe investigații metodice, cu utilizarea metodelor fundamentale ale științelor, iar rezultatele acestor investigații nu întotdeauna sunt apreciate prin raționamente logice și nici dobândite în conformitate cu principiile legalității, respectării drepturilor și libertăților persoanei, independenței expertului, obiectivității și plenitudinii cercetărilor, confidențialității, imparțialității și echității.

The current situation in which the judicial expertise in the Republic of Moldova is mentioned is a natural one, due the fact that right from the moment of appearance of judicial expertise as a separate branch of forensic science, the former was under the shadow of knowledge with the phrase “work secret”. At the same time, study programs in higher education institutions are currently undergoing a “simplification” process, not always rational. Consequently, the understanding of the term “judicial expertise”, by the vast majority of the actors in the justice sector and unfortunately also by the representatives of the current academic environment, is also simplistic. The perception of judicial expertise in this way leads to serious deficiencies in the achievement of the case-law, so, those conclusions formulated in the reports of judicial expertise, which are often based the court decisions, they are far from being based on methodical investigations, with the use of fundamental science methods, and the results of these investigations are not always appreciated by logical reasoning nor acquired in accordance with the principles of legality, respect for the rights and freedoms of the individual, expert independence, objectivity and thoroughness of research, confidentiality, impartiality and equity. Or, only scientifically proven evidence and strict adherence to procedural requirements can serve to find the truth of justice.[1]

Cuvinte-cheie
expertiză judiciară, investigații metodice, principii, percepere simplistă, fundament științific, adevăr judiciar.,

judicial expertise, methodological investigations, principles, simplistic perception, scientific foundation, judicial truth.