Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
62 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-12 11:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.842 (1)
Lege electorală. Votare. Sisteme electorale (53)
SM ISO690:2012
GUCEAC, Ion. Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 1(101), pp. 42-52. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489

Soluționarea litigiilor electorale – element de realizare a garanțiilor constituționale ale drepturilor electorale ale cetățenilor

Solving Electoral Litigation - Element for the Constitutional Guarantees of the Citizens’ Electoral Rights

Решение избирательных споров - элемент достижения конституционных гарантий избирательных прав граждан


CZU: 342.842
Pag. 42-52

Guceac Ion
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2019


Rezumat

The present scientific article focuses on the principle of national sovereignty consecrated in the Constitution of the Republic of Moldova (art. 2), which ensures the realization of the fundamental human and citizen rights to elect and be elected. These rights are realized within elections, which must take place in such conditions that their exercise would provide the best possible representation capable of delegating the best governance. The good organization of elections also depends on how the stages of the electoral process take place, including the actions related to the requests solving made by the subjects of the electoral process against the irregularities in the course of the electoral process. All these require a scientific approach to electoral litigations, whose resolution depends the quality on the representatives elected by the people. Finally, the author proposes the creation of specialized courts for the examination of electoral litigations.

Prezentul articol științific pornește de la principiul suveranității naționale consacrat în Constituția Republicii Moldova (art. 2), care asigură realizarea drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului de a alege și de a fi aleși. Aceste drepturi se realizează în cadrul alegerilor, care trebuie să se desfășoare în condiții care să permită exercitarea lor, capabilă să delege cea mai bună guvernare. Organizarea bună a alegerilor depinde și de modul în care au loc etapele procesului electoral, inclusiv acțiunile legate de soluționarea cererilor formulate de subiecții procesului electoral împotriva neregulilor în cursul procesului electoral. Toate acestea necesită o abordare științifică a litigiilor electorale, a căror soluționare depinde de calitatea reprezentanților aleși ai poporului. În cele din urmă, autorul propune crearea unor instanțe specializate pentru examinarea litigiilor electorale.

Cuvinte-cheie
national sovereignty, elections, electoral law, electoral process, electoral frauds, electoral litigations, electoral complaints and appeals, electoral rights, electoral bodies, electoral justice, administrative contentious, electoral contentious, law courts.,

suveranitate națională, alegeri, lege electorală, proces electoral, fraude electorale, litigii electorale, plângeri electorale și apeluri, drepturi electorale, organe electorale, justiție electorală, contencios administrativ, contencios electoral, instanțe judecătorești.